/
  • Bố trí dịch vụ tạm thời trong thời gian Thử Nghiệm các Biện Pháp Giảm Lưu Lượng Giao Thông nhằm chuẩn bị cho Olympics Tokyo 2020…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Gói công cụ triển khai UPS

Các Thông báo và Bản Cập nhật API

Các API UPS Developer Kit được cập nhật vào tháng Một và tháng Bảy mỗi năm. Cải tiến có thể dao động từ những thay đổi chức năng API cá nhân đến API mới hoàn toàn. Có rất nhiều cải tiến đối với các API trong tháng Bảy năm 2018. Để xem những thay đổi trong tháng Bảy năm 2018 và trước đó vui lòng chọn liên kết Tìm Hiểu Thêm nằm ở góc dưới bên phải của ô này.

Thêm

Cách Bắt Đầu

Các API Phát triển

Vận chuyển/Định giá

Xác thực Địa chỉ - Thành phố, Tiểu bang, ZIP
Xác minh rằng thông tin thành phố, tiểu bang và mã ZIP hoặc bưu điện là hợp lệ.
Định giá
So sánh các dịch vụ giao hàng và cước phí vận chuyển để xác định lựa chọn tốt nhất cho các khách hàng của bạn.
Vận chuyển
Xác thực các địa chỉ, so sánh các mức phí, và các nhãn in cho các quy trình kinh doanh nội bộ của bạn.
Thời gian Vận chuyển
So sánh thời gian chuyển hàng của các dịch vụ UPS.

Khả năng nhìn thấy được

Truy tìm
Cung cấp thông tin chính xác về tình trạng gói hàng cho các khách hàng của bạn.
Truy tìm - Truy tìm Chữ ký UPS®
Tự động hoá Chứng từ Giao hàng cho lô hàng của bạn.

Thương mại Quốc tế

Các chứng từ Không cần giấy tờ
Tải lên hình ảnh chứng từ và liên kết tới các lô hàng quốc tế của bạn.