của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Gói công cụ triển khai UPS

Các Thông báo và Bản Cập nhật API

Các API Bộ công cụ phát triển phần mềm UPS được cập nhật trong suốt năm và thông báo vào tháng Một và tháng Bẩy hàng năm. Các mục nâng cấp có thể trong phạm vi từ các thay đổi chức năng API đơn lẻ cho đến các API hoàn toàn mới. Vào liên kết Đọc Thêm để xem thông báo và cập nhật mới nhất.

Thêm

Cách Bắt Đầu

Các API Phát triển

Vận chuyển/Định giá

Xác thực Địa chỉ - Thành phố, Tiểu bang, ZIP
Xác minh rằng thông tin thành phố, tiểu bang và mã ZIP hoặc bưu điện là hợp lệ.
Hàng Hóa Nguy Hiểm
Các lô hàng Nguy Hiểm Đường Không, Đường Bộ và Quốc Tế Xác thực (vật liệu nguy hiểm) được chấp nhận bởi UPS.
Bộ định vị - Toàn cầu
Tìm kiếm Điểm truy cập UPS, địa điểm UPS hay Cửa hàng UPS gần bạn nhất.
Nhận hàng
Yêu cầu nhận hàng cho bạn hoặc cho một trong những khách hàng của bạn.
Định giá
So sánh các dịch vụ giao hàng và cước phí vận chuyển để xác định lựa chọn tốt nhất cho các khách hàng của bạn.
Vận chuyển
Xác thực các địa chỉ, so sánh các mức phí, và các nhãn in cho các quy trình kinh doanh nội bộ của bạn.
Thời gian Vận chuyển
So sánh thời gian chuyển hàng của các dịch vụ UPS.

Khả năng nhìn thấy được

Truy tìm
Cung cấp thông tin chính xác về tình trạng gói hàng cho các khách hàng của bạn.
Truy tìm - Truy tìm Chữ ký UPS®
Tự động hoá Chứng từ Giao hàng cho lô hàng của bạn.

Thương mại Quốc tế

Các chứng từ Không cần giấy tờ
Tải lên hình ảnh chứng từ và liên kết tới các lô hàng quốc tế của bạn.