• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các tùy chọn để thay đổi giao hàng dành cho bạn

Xem bạn có những tùy chọn nào để chuyển hướng, hoãn hoặc hủy giao bưu kiện của mình để chúng tôi có thể giao hàng tại thời điểm và địa điểm mà bạn cần.