• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Danh sách các mặt hàng bị cấm vận chuyển

Danh sách các mặt hàng bị cấm và hạn chế vận chuyển

Chúng tôi sẽ không vận chuyển một số mặt hàng bị cấm theo luật pháp hoặc quy định.

Các liên kết có liên quan

Các mặt hàng có thể nguy hiểm

Tìm hiểu thêm

Các mặt hàng được chăm sóc đặc biệt hoặc các mặt hàng theo quy định

Tìm hiểu thêm

Điều khoản và điều kiện/Hàng rào thuế UPS

Tìm hiểu thêmMở liên kết trong cửa sổ mới

Hướng dẫn dịch vụ và bảng giá của UPS

Tìm hiểu thêm