của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Phụ phí khu vực mở rộng

TẢI VỀ HOẶC XEM THÔNG TIN PHỤ PHÍ KHU VỰC
Việc cung cấp dịch vụ đến và đi từ các khu vực quốc tế và nội địa có dân cư thưa thớt và khó tiếp cận thường có chi phí hoạt động cao hơn. Phụ phí phát hàng khu vực mở rộng được đánh giá là phản ánh chính xác hơn chi phí trong việc cung cấp dịch vụ cho các khu vực này.
TÊN TỆP

Các liên kết liên quan