của
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Báo phát

Vượt quá yêu cầu lưu bản ghi của bạn với thông tin báo phát bằng Web, fax, hoặc thư, nếu sẵn có

Mô tả

Báo phát (P.O.D.) bao gồm thời gian phát hàng, địa chỉ phát hàng đầy đủ, và tên và chữ ký của người nhận lô hàng của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể xem chữ ký trực tuyến với tính năng Truy tìm Chữ ký UPSTM. Bạn cần phải có tài khoản UPS được lưu trên hồ sơ ups.com của mình để truy cập tính năng này.

Tìm hiểu Thêm Về Tính năng Truy Tìm Chữ ký UPS

Các liên kết liên quan