của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Xác nhận phát hàng

Xác nhận rằng lô hàng được phát hàng với lựa chọn của bạn về tùy chọn chữ ký người lớn hoặc chữ ký

Mô tả

UPS sẽ cung cấp cho bạn bằng chứng phát hàng dựa trên lựa chọn của bạn trong các lựa chọn này (nếu có):

  • Xác nhận phát hàng: UPS sẽ cung cấp xác nhận phát hàng mà không có chữ ký  của người nhận. Lưu ý: Thông tin tương tự có sẵn khi Quý khách theo dõi gói hàng trực tuyến.
  • Chữ ký bắt buộc: UPS sẽ nhận chữ ký của người nhận và cung cấp cho bạn bản sao in. Bạn cũng có thể xem chữ ký người nhận trực tuyến.
  • Chữ ký người lớn bắt buộc: UPS sẽ nhận chữ ký của người nhận là người lớn và cung cấp cho bạn bản sao in. Bạn cũng có thể xem chữ ký người nhận là người lớn trực tuyến.

Chú ý: Người nhận là người lớn phải đến tuổi trưởng thành theo quy định tại  nước nhận hàng. Giới hạn tuổi cao hơn có thể áp dụng ở những quốc gia tuổi trưởng thành dưới 21 tuổi.

Lưu ý: Bạn có thể xem chữ ký trực tuyến với tính năng Truy tìm Chữ ký UPSTM. Bạn cần phải có tài khoản UPS được lưu trên hồ sơ ups.com của mình để truy cập tính năng này.

Tìm hiểu Thêm Về Tính năng Truy Tìm Chữ ký UPS

Liên kết liên quan

Tìm thông tin để giúp xác định sự có sẵn, thời gian phát hàng và phí gửi lô hàng.

Tính thời gian và chi phí

Xem bảng mã vùng quốc gia và giá cước

Xem điều khoản và điều kiện