của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Nặng Hàng Không Giá Trị Gia Tăng

Các lựa chọn dịch vụ giá trị gia tăng có thể khác nhau tùy xuất xứ, điểm đến, và dịch vụ vận chuyển hàng không đã chọn. Để biết thêm thông tin, truy cập Các Điều Khoản và Điều Kiện Hợp Đồng của UPS Air Freight hoặc gọi cho dịch vụ UPS địa phương của bạn.

Các Tùy Chọn Khả DụngMô tả
Thông Quan

 • Dịch vụ thông quan sẽ được cung cấp bởi UPS Supply Chain Solutions, Inc. đối với dịch vụ Vận Chuyển Hàng Nặng UPS Express®.
 • UPS Supply Chain Solutions, Inc. có thể cung cấp dịch vụ thông quan cho các dịch vụ vận chuyển hàng nặng đường không khi có yêu cầu bằng văn bản.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng về Vận chuyển Hàng nặng Hàng không UPS.

Hàng Hóa Nguy Hiểm

 • Hàng Hóa Nguy Hiểm, như mô tả trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Hợp Đồng của UPS Air Freight, chỉ có thể được vận chuyển qua UPS Air Freight ConsolidatedSM.
 • Hàng hóa không tuân thủ có thể bị trì hoãn về dịch vụ.
 • Có thể áp dụng chi phí bổ sung.

Giá trị được Bảo hiểm

 • Số tiền Bảo Hiểm Hàng Hóa được yêu cầu.

Giao Hàng Đến Nhà

 • Một dịch vụ tùy chọn cho vận chuyển hàng hóa đường thủy bộ từ trạm điểm đến tới nhà của người nhận.
 • Chỉ khả dụng với UPS Air Freight Direct và UPS Air Freight Consolidated.
 • Có thể áp dụng chi phí bổ sung.

Giữ tại Sân bay Phát hàng để chờ Nhận hàng (HAPU)

 • Hàng nặng sẽ được giữ tại điểm phát hàng để chờ người nhận tới nhận.
 • HAPU yêu cầu cung cấp tên và số điện thoại của người nhận.
 • Sẽ không áp dụng phí HAPU.

Dịch Vụ Cửa Nâng

 • Khả dụng đối với bất kỳ lựa chọn giao hàng hoặc nhận hàng nào yêu cầu xe có trang bị một thiết bị nâng cơ học.
 • Sẽ áp dụng chi phí bổ sung.

Nhận tại Nhà

 • Một dịch vụ tùy chọn để vận chuyển hàng hóa thủy bộ từ địa điểm của người gửi đến trạm cuối nơi đi.
 • Chỉ khả dụng với UPS Air Freight Direct và UPS Air Freight Consolidated.
 • Có thể áp dụng chi phí bổ sung.

Xem Thông Báo Email Quantum

 • Thông báo email có thể được cung cấp cho người gửi được chỉ định hoặc khách hàng của họ về lô hàng khi nó được xử lý, tải lên hoặc giao. Có thể áp dụng một số hạn chế.

Bảo hiểm Hàng hóa

 • Người gửi có thể nhận Bảo Hiểm Hàng Hóa để bảo hiểm những rủi ro tổn thất thực đối với đối một kiện hàng hoặc hư hỏng lô hàng phát sinh trong quá trình vận chuyển, tuân theo một số giới hạn và trường hợp loại trừ, bao gồm giới hạn US$500.000 mỗi lô hàng, đối với các hàng hóa được cho phép.
 • UPS không cung cấp Bảo Hiểm Hàng Hóa, mà do một công ty bảo hiểm bên thứ ba cung cấp với một khoản phí bổ sung.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng về Vận chuyển Hàng Nặng Hàng không UPS.

Thông tin Liên quan