của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Thời gian Vận chuyển

Đặt ra các Mong muốn, Đạt được sự Hài lòng
Đặt ra các mong muốn của khách hàng và thực hiện chúng là điều rất quan trọng trong việc quản lý các mối quan hệ. Luôn làm cho khách hàng hài lòng, và hợp lý hoá dịch vụ của bạn với Giao diện Lập trình Ứng dụng Thời gian Vận chuyển (API).

API mạnh mẽ này hiển thị tất cả các dịch vụ vận chuyển có sẵn của UPS tới tất cả các địa điểm phát hàng của UPS trên thế giới. Thông tin này bao gồm ngày và giờ phát hàng theo lịch cũng như số ngày vận chuyển. Cung cấp quyền lợi cho khách hàng chỉ là một trong những lợi ích của việc tích hợp API Thời gian Vận chuyển vào trang web hoặc vào ứng dụng thương mại điện tử của công ty bạn.

API có ở định dạng XML, tạo cho bạn sự linh hoạt để tích hợp chức năng này vào trang web hoặc ứng dụng thương mại điện tử của bạn.

Tích hợp tự động trực tiếp giữa trang web hoặc hệ thống doanh nghiệp của bạn và UPS. Khách hàng của bạn sẽ tận hưởng các khả năng và dịch vụ UPS, trong khi việc kinh doanh của bạn trở nên hiệu quả hơn với các quy trình được cải thiện.

Tìm hiểu về Tích hợp các API Bộ công cụ Phát triển của UPS

Với API Thời gian Vận chuyển, Bạn Có thể:

  • Cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách cung cấp thông tin vận chuyển nhất quán, cập nhật dựa trên địa chỉ xuất xứ và địa chỉ đến và ngày cần lô hàng.
  • Lập kế hoạch và quản lý các cấp độ hàng tồn kho bằng cách kiểm soát thời điểm công ty của bạn nhận hàng hoá.

Khách hàng của Bạn Có thể:

  • Xem lại các tuỳ chọn phát hàng khi đặt hàng trên trang web của bạn.
  • Đồng bộ hoá thời gian đến của nhiều gói hàng có điểm xuất xứ khác nhau.