của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

EDI/XML

Thích nghi để Phát triển

Tính tương thích giúp tăng năng suất

Tính tương thích Đồng nghĩa với Công việc Kinh doanh của Bạn Lớn mạnh

Bạn thích nghi với những thay đổi của thị trường, và trang thiết bị của bạn cũng phải như vậy. Giải pháp Chuỗi Cung ứng của UPS có thể hỗ trợ các yêu cầu hoạt động và tài chính của bạn bằng cách xây dựng các giải pháp Kết nối trao đổi Dữ liệu Điện tử (EDI) và Ngôn ngữ Đánh dấu có thể Mở rộng (XML) phát triển cùng công việc kinh doanh của bạn.

Những điều EDI và XML Thực hiện cho Bạn
Việc sử dụng định dạng dữ liệu chuẩn trong ngành (EDI 240 và XML) tạo ra tính tương thích tối đa với hệ thống đã được thiết lập, và nâng cao tối đa bảo mật dữ liệu trong việc truyền thông tin. Thông tin vận chuyển, kết quả truy tìm, chuyển tiền bằng điện tử, và các dữ liệu chính khác được chuyển thành công trong doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ thấy được năng suất được nâng cao nhờ thông tin di chuyển nhanh chóng và giảm dữ liệu đầu vào dư thừa.

Cùng với việc nâng cao các quy trình trong công ty của bạn, khi sử dụng các giải pháp EDI/XML bạn cũng góp phần giúp bảo vệ môi trường do giảm tiêu thụ giấy.

Liên hệ UPS