của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch vụ Thanh toán UPS

Giải Pháp này dành cho ai?

Các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn muốn giảm thiểu thời gian nhập liệu hóa đơn.

Tạo thuận lợi cho quy trình thanh toán và báo cáo.

Khi công ty của bạn cần quản lý hóa đơn cũng như theo dõi dữ liệu chi phí mà không có thời gian hay nguồn lực để thực hiện thì các công cụ thanh toán của UPS chính là giải pháp một cách toàn diện dành cho bạn. Các tùy chọn nhanh chóng và dễ sử dụng của chúng tôi tích hợp dễ dàng với các hệ thống của bạn, đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu giấy tờ.

Các Dịch vụ Liên Quan