của
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Kumamoto, Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Bộ công cụ Phát triển của UPS

Các Tập tin Dữ liệu và Ứng dụng Quản lý

Công cụ Phân tích Thanh toán là phần mềm do UPS cung cấp nhằm hỗ trợ phân tích và phân bổ các chi phí vận chuyển một cách nhanh chóng và dễ dàng.