của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Làm cách nào tôi thay đổi thông tin giao hàng?

THEO DÕI

Nhập tối đa 25 số theo dõi hoặc UPS InfoNotice® và nhanh chóng tìm ra tình trạng vận chuyển cập nhật nhất cho mỗi lô hàng.

Các tùy chọn thay đổi gửi hàng cho người nhật trước khi gửi hàng

Khi bạn theo dõi một gói hàng trước lần gửi hàng đầu tiên, thành viên UPS My Choice® được thấy các tùy chọn thay đổi việc gửi hàng đối với các lô hàng hợp lệ. Các tùy chọn bao gồm đổi hướng gói hàng của bạn đến địa chỉ khác, xếp lại ngày gửi hàng hoặc nhận gói hàng ở trung tâm khách hàng UPS hay một địa điểm UPS Access Point™, nếu có.

Không phải mọi gói hàng đều hội đủ điều kiện được thay đổi gửi hàng. Ví dụ: nếu bạn mua thuốc kê đơn, vật phẩm dễ hư hỏng hoặc hàng hóa có giá trị cao, người gửi chỉ có thể quyết định gửi hàng đến địa chỉ của bạn hoặc yêu cầu chữ ký của bạn.

Thành viên UPS My Choice được miễn phí thay đổi việc gửi hàng đến bất kỳ địa chỉ nào, bao gồm cả trung tâm khách hàng UPS hay địa điểm UPS Access Point.

Vui lòng lưu ý rằng việc thay đổi địa chỉ gửi hàng cho gói hàng của bạn có thể làm chậm ngày gửi hàng dự kiến của bạn. Ngoài ra, phí vận chuyển có thể được áp dụng cho các gói hàng nhất định.

Nếu bạn biết bạn sẽ phải rời khỏi nhà trong vài ngày, bạn cũng có thể sử dụng UPS My Choice để yêu cầu chúng tôi tạm giữ việc gửi hàng cho đến khi bạn trở lại. Bạn chọn nhận hàng ở địa điểm gần nhà hoặc yêu cầu chúng tôi gửi hàng sau khi bạn trở lại.

Yêu cầu Tạm giữ Gửi hàng

Mức độ phức tạp của việc thay đổi và thời gian của yêu cầu sẽ chi phối việc gói hàng có bị chậm trễ hay không. Hơn nữa, nếu như địa chỉ cung cấp được xác định là không chính xác và không thể giao hàng, bạn có thể sửa lại trong khi theo dõi gói hàng trên ups.com

Theo dõi Gói hàng

Đăng ký UPS My Choice

Nếu thuận tiện hơn, bạn cũng có thể gửi gói hàng đến địa chỉ khác. Tất cả những sắp xếp này có thể được thực hiện từ thông báo gửi hàng UPS My Choice hoặc Trình lập kế hoạch Gửi hàng của bạn. Tùy theo địa điểm cuối cùng, phí vận chuyển có thể được áp dụng.

Quản lý Ưu tiên của bạn