của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các bước Lập kế hoạch Tích hợp API

Trước khi bạn bắt đầu tích hợp API, hãy kiểm tra những bước sau để giúp bạn xác định chi phí và thời gian phát triển. Những bước này có tác dụng cả trong quy trình kinh doanh lẫn quy trình lập kế hoạch về kỹ thuật.

Lập kế hoạch cho Tích hợp API:

 • Vạch ra và lập tài liệu về các quy trình kinh doanh và những điểm cần khắc phục.
 • Chi tiết hóa các nhu cầu kinh doanh và lập tài liệu về chức năng phần mềm cần thiết để xử lý những điểm cần khắc phục.
 • Xác định API phù hợp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
 • Yêu cầu đánh giá từ đội ngũ CNTT về việc nên xây dựng hay mua công nghệ.
 • Xác định mức kỹ năng phát triển cần cho mã hóa Dịch vụ Web hoặc XML.
 • Thẩm định chi phí và thời gian tích hợp API (xây dựng) hoặc mua phần mềm với API được tích hợp (mua). Thẩm định nên bao gồm:
  • Số lượng và loại nền tảng và hệ thống chịu tác động
  • Các tác động ở mức cao đối với các giao diện và lôgic quy trình nội bộ của mỗi hệ thống
  • Số lượng API sẽ được tích hợp
 • Hoàn thành phân tích lợi ích chi phí, bao gồm hỗ trợ.
 • Quyết định xây dựng hay mua dựa trên chi phí và thời gian dự tính để tích hợp API.

Nếu bạn quyết định tự mình "xây dựng" hoặc tích hợp API, hãy chọn liên kết Chỉ dẫn Truy cập cho Nhà phát triển để tiếp tục.