của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Bỏ đi Lô hàng

Dù bạn sử dụng hệ thống vận chuyển nào của UPS thì việc bỏ đi một gói hàng chưa vận chuyển là rất dễ dàng.

Để tìm hiểu thêm về bỏ đi gói hàng, hãy chọn hệ thống vận chuyển của bạn hoặc chủ đề dưới đây:

Gửi hàng qua Internet của UPS

Trong vòng 90 ngày tạo nhãn vận chuyển của bạn trên UPS.com, bạn có thể bỏ lô hàng của bạn trong Lịch sử Vận chuyển. Chọn Vận chuyển ở đầu trang rồi chọn Xem Lịch sử hoặc Bỏ đi Lô hàng. Chọn hộp kiểm cạnh gói hàng bạn muốn bỏ rồi chọn Bỏ đi Lô hàng. Khi bạn đã bỏ gói hàng thành công, ký hiệu X sẽ xuất hiện cạnh gói hàng trong cột Đã bỏ.

Số tài khoản liên quan đến gói hàng bạn muốn bỏ phải là số tài khoản trong hồ sơ UPS.com của bạn. Khi áp dụng, các gói hàng được tạo bằng cách sử dụng thẻ thanh toán  như thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ thì không đủ điều kiện bỏ đi thông qua công cụ Bỏ đi Lô hàng. (Các số truy tìm cho những gói hàng này sẽ có chữ "T" hoặc "G" trong tám ký tự đầu tiên.) Trong những điều kiện đó, hãy liên hệ UPS.

Nếu đã quá 90 ngày kể từ ngày bạn tạo nhãn, bạn phải liên hệ UPS để yêu cầu bỏ hàng. Việc bỏ hàng sẽ không được xử lý sau 180 ngày.

Xem Lịch sử Vận chuyển

Trở lại Đầu trang

UPS CampusShip

Trong vòng 90 ngày tạo nhãn vận chuyển UPS CampusShipSMcủa bạn, bạn có thể bỏ lô hàng của bạn trong Lịch sử Vận chuyển CampusShip. Để bỏ lô hàng, chọn tab Vận chuyển ở đầu trang rồi chọn Xem Lịch sử hoặc Bỏ đi Lô Hàng. Chọn hộp kiểm cạnh gói hàng bạn muốn bỏ rồi chọn Bỏ đi Lô hàng. Khi bạn đã bỏ gói hàng thành công, ký hiệu X sẽ xuất hiện cạnh gói hàng trong cột Đã bỏ.

.

Sau 90 ngày tạo nhãn UPS CampusShip, hãy liên hệ UPS để yêu cầu bỏ hàng. Việc bỏ hàng sẽ không được xử lý sau 180 ngày.

E-mail UPS

Trở lại Đầu trang

UPS Worldship

Chọn Bỏ ở đầu màn hình vận chuyển WorldShip® chính, chọn gói hàng để bỏ từ nhật ký nhận hàng, rồi chọn Bỏ lần thứ hai. Nếu bạn đã chạy Phát hàng vào cuối Ngày, chọn, Bỏ lần thứ hai sẽ đưa bạn tới công cụ Bỏ đi Lô hàng của UPS.com để hoàn tất quá trình bỏ. Hãy lưu ý rằng WorldShip sẽ không tự động đánh dấu các gói hàng đã bỏ này, nhưng bạn có thể dùng tay đánh dấu các gói hàng trong nhật ký chọn hàng.

Nếu đã quá 90 ngày kể từ ngày bạn tạo nhãn, bạn phải liên hệ UPS để yêu cầu bỏ hàng. Việc bỏ hàng sẽ không được xử lý sau 180 ngày.

Tìm hiểu thêm tại Trợ giúp Sử dụng WorldShip

Trở lại Đầu trang

Sau khi Bạn Nhận được Hoá đơn của Bạn

Nếu gói hàng chưa được chuyển xuất hiện trên Hoá đơn Phát hàng của UPS trong vòng 90 ngày tạo nhãn, tham khảo hệ thống vận chuyển phù hợp trên để biết hướng dẫn bỏ hàng. Nếu đã quá 90 ngày kể từ ngày bạn tạo nhãn, bạn phải liên hệ UPS để yêu cầu bỏ hàng. Việc bỏ hàng sẽ không được xử lý sau 180 ngày.

E-mail UPS

Liên hệ UPS

Trở lại Đầu trang