của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Cài Hóa đơn Không in

Tôi cần làm gì để bắt đầu với Hóa đơn UPS Paperless TM?

Bạn cần một tài khoản UPS để gửi hoá đơn thương mại điện tử. Sau khi thiết lập hoàn tất, bạn sẽ có quyền truy cập Hóa đơn Điện tử UPS trong vòng 24 giờ và có thể quản lý các ưu tiên hoá đơn của bạn theo lô hàng hoặc tuyến vận chuyển.

Mở Tài khoản Thanh toán

Thêm Tài khỏa Hiện tại vào Hồ sơ của Bạn

Nếu bạn đã lưu tài khoản thanh toán trong phần mô tả sơ lược của mình, hãy chọn tài khoản bạn muốn chỉnh sửa, sau đó tải lên các mục sau đây để hoàn tất đăng ký:

  • Hình ảnh kỹ thuật số của tiêu đề thư công ty của bạn ở độ phân giải 768 x 152 pixel (8in./20,32cm x 1.6in./4cm*)
  • Hình ảnh kỹ thuật số của chữ ký của bạn tại 768 x 152 pixel (8in./20,32cm x 1.6in./4cm*).

Hình ảnh có thể ở định dạng GIF, JPEG, hoặc TIFF.

Đăng ký vào Hóa đơn Điện tử UPS