của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Danh sách Quốc gia hay Lãnh thổ được Phê duyệt

Điểm xuất xứ và Điểm đến được IDG Ủy quyền

Dịch vụ Hàng hóa Nguy hiểm Toàn cầu (IDG) có sẵn qua UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Express Freight®, Expedited®, và UPS® Standard (giữa Mỹ và Canada). UPS chỉ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm từ và đến các quốc gia hoặc lãnh thổ được phê duyệt.Dịch vụ nhận và gửi hàng bị giới hạn tại một số khu vực của các quốc gia hay lãnh thổ được phê duyệt. Hãy xem danh sách dịch vụ được cung cấp. Danh sách dịch vụ liệt kê các mã bưu chính mà UPS cung cấp dịch vụ hàng hóa nguy hiểm.

Tải về Danh sách Lãnh thổ hoặc Quốc gia được Phê duyệt (PDF)Mở liên kết trong cửa sổ mới

Tải về Danh sách Lãnh thổ hoặc Quốc gia được Phê duyệt (Excel)Mở liên kết trong cửa sổ mới