của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Điều khoản sử dụng Trang Web

HÃY ĐỌC CÁC ĐIỀU SỬ DỤNG TRANG WEB CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY ("TRANG WEB"). ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY ("ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ") QUẢN LÝ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. TRANG WEB CÓ SẴN CHỈ ĐỂ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG VỚI ĐIỀU KIỆN BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÊU DƯỚI ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG TRANG WEB. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN VÀ TỔ CHỨC BẠN ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN ("BẠN" HOẶC "BẠNR") CHO BIẾT THỎA THUẬN CỦA BẠN CHỊU SỰ RÀNG BUỘC VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.

1.Tính tư cách Người dùng

Trang Web được cung cấp bởi UPS và chỉ cung cấp cho các công ty và những cá nhân trên độ tuổi trưởng thành về mặt pháp luật, những người có thể lập được (các) hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật áp dụng. Nếu Bạn không đủ tư cách, Bạn không được phép sử dụng Trang Web.

Trở lại Đầu trang

2.Phạm vi Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này điều chỉnh việc sử dụng địa chỉ Web và tất cả các ứng dụng, phần mềm, và dịch vụ (gọi là, "Dịch vụ") có sẵn trên địa chỉ Web, trừ các dịch vụ chịu sự điều chỉnh của Hợp đồng riêng. Điều khoản hoặc hợp đồng riêng có thể được áp dụng đối với Dịch vụ hoặc mục khác được cung cấp cho Bạn  trên địa chỉ Web ("Hợp đồng dịch vụ"). Các hợp đồng Dịch vụ đi kèm Các dịch vụ có thể áp dụng hoặc được liệt kê thông qua siêu liên kết đi kèm với các Dịch vụ được áp dụng.

Trở lại Đầu trang

3.Sửa đổi

UPS có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật các Điều khoản sử dụng vào bất kỳ lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng địa chỉ Web sau bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi này. Bất kỳ khía cạnh nào của Địa chỉ Web có thể được thay đổi, bổ sung, xoá hoặc cập nhật mà không cần thông báo theo ý muốn của UPS. UPS có thể thay đổi hoặc áp dụng phí đối với sản phẩm và dịch vụ thông qua địa chỉ Web vào bất kỳ lúc nào tùy ý. UPS có thể thiết lập hoặc thay đổi, vào bất kỳ lúc nào, các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác tùy ý.

Trở lại Đầu trang

4.Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của UPS

Các điều khoản và điều kiện dịch vụ của UPS (“Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của UPS”) áp dụng cho việc vận chuyển và các dịch vụ liên quan do UPS cung cấp, việc Bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ liên quan của UPS nhận được thông qua Trang web này, ngoài các điều khoản và điều kiện khác có thể được áp dụng cho giao dịch đó như được quy định trong các Điều khoản Sử dụng Trang web này và (các) Thỏa thuận Dịch vụ. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của UPS được kết hợp vào các Điều khoản Sử dụng này, sao cho tất cả các tham chiếu trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là bao gồm Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của UPS, trong phạm vi áp dụng

Trở lại Đầu trang

5. Thông tin Gửi Qua Trang Web và các Dịch vụ

Việc Bạn gửi thông tin qua Trang web và Dịch vụ sẽ được điều chỉnh theo các điều khoản Sử dụng này.  Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bất kỳ thông tin nào Bạn cung cấp thông qua Trang web hoặc Dịch vụ vẫn chính xác và đầy đủ, và Bạn sẽ duy trì và cập nhật thông tin đó khi cần.

Đối với bất kỳ cá nhân nào mà Bạn cung cấp thông tin cá nhân của họ cho UPS thông qua Trang web và Dịch vụ, Bạn cam kết với UPS rằng Bạn có quyền cung cấp thông tin đó và Bạn đã cung cấp tất cả thông báo cần thiết cũng như nhận được mọi sự đồng ý cần thiết cho việc xử lý những thông tin đó theo Dịch vụ Bạn đang sử dụng.

Trở lại Đầu trang

6. Giấy phép và Sở hữu

Bất kỳ và tất cả quyền sở hữu trí tuệ ("Sở hữu Trí tuệ") liên quan đến địa chỉ Web và nội dung ("Nội dung") là tài sản duy nhất của UPS, các chi nhánh và bên thứ ba. Nội Dung được luật bản quyền và luật khác bảo vệ tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các thành phần của địa chỉ Web được bảo vệ bởi luật thương mại, bí mật thương mại, luật cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác và không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc bộ phận. Tất cả hình ảnh, biểu trưng, và các nội dung khác xuất hiện trêng trang Web là thương hiệu, thương hiệu dịch vụ hoặc thương mại ("Thương hiệu")của UPS, các chi nhánh hoặc các tổ chức khác đã cấp quyền và giấy phép để sử dụng các Thương hiệu đó và có thể không được sử dụng hoặc can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của UPS. Nếu không được Các Điều khoản sử dụng cho phép, Bạn không được phép sao chép, tái bản, sửa đổi, cho thuê, cho vay, bán, tạo ra tác phẩm phát sinh từ, tải lên, truyền, hoặc phát tán Sở hữu Trí tuệ của Trang Web dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của UPS hoặc bên thứ ba. Không được được quy định trong văn bản này, UPS không cấp phép cho bạn hoặc quyền đối với Sở hữu trí tuệ của UPS hoặc bên thứ ba.

UPS cấp cho bạn giấy phép hạn chế, cá nhân, không chuyển nhượng được, không cấp lại giấy phép, có thể thu hồi được để (a) truy cập và sử dụng trang Web, Nội dung and Dịch vụ của UPS dưới hình thức do UPS đại diện, và (b) truy cập và sử dụng máy vi tính và mạng UPS được cung cấp trong Trang Web ("UPS Hệ thống") chỉ theo hình thức được UPS cho phép. Ngoại trừ giấy phép hạn chế này, UPS không quan tâm đến các Hệ thống UPS, thông tin hoặc dữ liệu có sẵn thông qua Hệ thống UPS("Thông tin"), Nội dung, Dịch vụ, Trang Web hoặc bất kỳ Tài sản khác nào UPS bằng cách cho phép bạn truy cập trang Web. Nếu không được luật pháp phép hoặc không được quy định trong văn bản này, Bất kỳ phần nào của Nội Dung và/hoặc thông tin được chỉnh sửa, sửa đổi, tái tạo, tái xuất bản, dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào hoặc ngôn ngữ máy máy vi tính nào, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào, bán lại hoặc phân phối lại mà không được sự đồng ý bằng văn bản của UPS. Bạn không thể tạo, bán, chào bán, sửa đổi, tái tạo, hiển thị, công khai, nhập khẩu, phát tán, truyền đi hoặc sử dụng Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của UPS.

Trở lại Đầu trang

7. Giới hạn Sử dụng Trang Web

Ngoài những hạn chế nêu trong Điều khoản sử dụng, Bạn đồng ý rằng:

(a) Bạn không che giấu nguồn gốc thông tin được truyền qua Trang Web.
(b) Bạn không đưa thông tin giả mạo trên Trang Web.
(c) Bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập bất kỳ dịch vụ, thông tin, ứng dụng hoặc phần mềm có sẵn thông qua Trang Web dưới bất kỳ hình thức mà không được UPS cho phép.
(d) Bạn không nhập hoặc tải lên Trang Web bất kỳ thông tin nào liên quan đến vi rút, ngựa thành Tơ roa, sâu, bom thời gian hoặc các ứng dụng lập trình máy tính nhằm mục đích phá hoại, can thiệp, ngăn chăn hoặc tước đoạt bất kỳ hệ thống, Trang Web hoặc thông tin vi phạm quyền Sở hữu Trí tuệ (xác định bên dưới).
(e) Một số vùng trên Trang Web bị giới hạn đối với khách hàng của UPS.
(f) Bạn có thể không sử dụng hoặc truy cập Trang Web hoặc Hệ thống hoặc Dịch vụ UPS dưới bất kỳ hình thức nào, mà theo UPS, có ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động hoặc chức năng của hệ thống, Dịch vụ hoặc Trang Web UPS hoặc can thiệp vào khả năng của bên được cấp phép truy cập Hệ thống, Dịch vụ hoặc Trang Web UPS.
(g) Bạn không được tạo hoặc sử dụng kỹ thuật tạo khung để gửi kèm bất kỳ phần nào hoặc khía cạnh nào của Nội dung hoặc Thông tin mà không được sự cho phép bằng văn bản của UPS.

Trở lại Đầu trang

8. Truy cập Hệ thống liên quan đến Vận chuyển và Thông tin thông qua Trang Web

Việc bạn sử dụng và truy cập Hệ thống và Thông tin liên quan đến Vận chuyển chịu sự quy định của các điều khoản sau:

(a)  "Hệ thống liên quan đến Vận chuyển" bao gồm Hệ thống UPS được sử dụng để truy tìm, thời gian gửi hàng, các khu vực UPS, xác thực địa chỉ và các chức năng và thông tin khác có liên quan đến lô hàng của gói hàng thông qua UPS.  Hệ thống liên quan đến Vận chuyển và Thông tin lấy từ các hệ thống đó("Thông tin Vận chuyển") chỉ do bạn sử dụng liên quan đến các gói hàng gửi bởi hoặc tới bạn hoặc do bạn đại diện và không ngoài mục đích khác. 
(b)  Hệ thống liên quan đến Vận chuyển và Thông tin Vận Chuyển là tài sản riêng của UPS.  UPS cấp phép cho bạn sử dụng chức năng truy tìm trong phạm vi Hệ thống liên quan đến Vận chuyển để truy tìm các lô hàng do bạn gửi tới UPS để phát hàng và không ngoài mục đích khác.  Không giới hạn, Bạn không được phép công bố thông tin Vận chuyển trên trang web hoặc tái tạo, phát tán, sao chép, lưu trữ, sử dụng hoặc bán thông tin Vận chuyển nhằm mưu lợi thương mại nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của UPS.  Đây là dịch vụ cá nhân, vì vậy, Quyền sử dụng Hệ thống liên quan đến Vận chuyển và Thông tin Vận chuyển là không thể chuyển nhượng.  Bất kỳ truy cập hoặc sử dụng không thống nhất với các điều khoản này là không được phép và bị nghiêm cấm.
(c)  Bất kỳ sử dụng nào liên quan đến Hệ thống liên quan đến Vận chuyển các thiết bị yêu cầu tự động, rôbốt, hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu, thường trình, đoạn mã hoặc các cơ chế khác có chức năng tương tự bị nghiêm cấm.

Trở lại Đầu trang

9. Liên kết

(a) Liên kết ngoài. Trang Web có thể chứa liên kết tới trang web và tài nguyên của bên thứ ba (gọi chung là, "Địa chỉ liên kết"). Các địa chỉ liên kết này được cung cấp giúp thuận tiện cho bạn chứ không phải là xác thực của UPS về nội dung trên các địa chỉ liên kết. UPS không đảm bảo tính chính xác, hoạt động hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung, phần mềm, dịch vụ hoặc ứng dụng trên địa chỉ liên kết. UPS không chịu trách nhiệm về tính có sẵn của các Địa chỉ liên kết hoặc nội dung hoặc hoạt động của các địa chỉ đó. Nếu Bạn quyết định truy cập các địa chỉ liên kết, Bạn phải chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, Việc bạn sửa dụng các địa chỉ liên kết phải chịu sự quy định của các chính sách, điều khoản và điều kiện sử dụng có thể áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chính sách bảo mật của địa chỉ liên kết.
(b) Liên kết trong. Liên kết tới bất kỳ trang nào của địa chỉ web ngoài http://www.ups.com thông qua liên kết văn bản thuần tuý bị nghiêm cấm nếu không có thoả thuận liên kết riêng với UPS. Bất kỳ địa chỉ web hoặc thiết bị nào liên kết tới http://www.ups.com hoặc bất kỳ trang nào có trong văn bản này đều bị cấm (a) sao chụp Nội dung, (b) sử dụng trình duyệt hoặc môi trường biên xung quanh Nội dung, (c) hàm ý dưới bất kỳ hình thức nào rằng UPS hoặc bất kỳ chi nhánh nào của hãng đã chứng nhận nội dung hoặc sản phẩm của hãng, (d) trình bày sai tình trạng của thực tế, bao gồm quan hệ với UPS hoặc bất kỳ chi nhánh nào của UPS, (e) trình bày thông tin sai về sản phẩm và dịch vụ của UPS (f) sử dụng logo hoặc thương hiệu của UPS hoặc bất kỳ chi nhánh nào của hãng mà không được sự chấp thuận bằng văn bản từ UPS.

Trở lại Đầu trang

10. Các bài gửi

UPS không chấp nhận các ý kiến, khái niệm, hoặc kỹ thuật cho các dịch vụ hoặc sản phẩm mới qua Trang Web ("Bình luận").  Nếu chúng tôi nhận được các Bình luận này, Bạn chấp nhận rằng (a) chúng sẽ không được coi là bí mật hay được giữ độc quyền, (b) UPS và các chi nhánh của mình không có nghĩa vụ phải giữ bí mật các thông tin này, và (c) UPS sẽ có quyền không giới hạn, không thể bãi bỏ, trên khắp thế giới, không phải trả tiền bản quyền để sử dụng, truyền đạt, sao chép, xuất bản, trưng bày, phân phát, và khai thác các Bình luận này theo bất kỳ cách nào mà UPS chọn. 

Trở lại Đầu trang

11. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng UPS, theo ý riêng của mình, có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng việc sử dụng Trang Web, Hệ thống UPS, Thông tin, Dịch vụ và Nội dung của bạn bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo ý riêng của mình, ngay cả khi những người khác vẫn được tiếp tục cho phép truy cập và sử dụng.  Khi tạm ngừng hoặc chấm dứt, Bạn phải ngay lập tức (a) thôi sử dụng Trang Web, và (b) xoá bỏ tất cả các bản sao chép mà Bạn đã làm từ một phần bất kỳ trong Nội dung.  Việc truy cập Trang Web, Hệ thống UPS, Thông tin hoặc Dịch vụ sau khi chấm dứt, tạm ngừng hoặc thôi sẽ cấu thành hành động vi phạm.  Hơn nữa, Bạn đồng ý rằng UPS sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc tạm ngừng việc truy cập của bạn vào Trang Web, Hệ thống UPS, Thông tin và/hoặc Dịch vụ.

Trở lại Đầu trang

12.Từ chối Bảo đảm

UPS KHÔNG TRÌNH BÀY VỀ CÁC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, HỆ THỐNG UPS, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG.  BẠN PHẢI TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TƯƠNG TỰ.

TRANG WEB, HỆ THỐNG UPS, THÔNG TIN, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG".  UPS, ĐƠN VỊ CẤP PHÉP CỦA UPS, VÀ NHÀ CUNG ỨNG CỦA UPS, TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ MÀ LUẬT CHO PHÉP, TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, NÊU RÕ HAY NGỤ Ý, YÊU CẦU THEO LUẬT HAY KHÔNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BÁN HÀNG HÓA, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN LỢI CỦA BÊN THỨ BA, VÀ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.  UPS VÀ CHI NHÁNH CỦA UPS, ĐƠN VỊ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG ỨNG KHÔNG TRÌNH BÀY HOẶC BẢO ĐẢM ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, AN NINH HOẶC TÍNH ĐÚNG HẠN CỦA NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC HỆ THỐNG UPS.  THÔNG TIN BẠN THU ĐƯỢC TỪ TRANG WEB SẼ KHÔNG TẠO NÊN BẤT KỲ BẢO ĐẢM KHÔNG ĐƯỢC CÔNG BỐ RÕ RÀNG BỞI UPS TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.

MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH PHÁP KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, DO ĐÓ CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRONG MỤC NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.  NẾU BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG, THÌ CÁC QUYỀN YÊU CẦU THEO LUẬT KHÔNG THỂ KHƯỚC TỪ, NẾU CÓ, SẼ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC QUY ĐỊNH NÀY.  BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RẰNG CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ CỦA TÍNH PHÁP LÝ VÀ BẢO ĐẢM ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY LÀ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ.

Trở lại Đầu trang

13.Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP VÀ TRONG PHẠM VI UPS ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, UPS CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI THỰC TẾ.  TRONG PHẠM VI LUẬT CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, UPS, CHI NHÁNH CỦA UPS, ĐƠN VỊ CẤP PHÉP CỦA UPS, NHÀ CUNG ỨNG CỦA UPS HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRÊN TRANG WEB CŨNG SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, ĐỂ LÀM GƯƠNG, NHẰM TRỪNG TRỊ VÀ DO HẬU QUẢ NÀO GÂY RA, MẤT LỢI NHUẬN, HOẶC THIỆT HAI DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH DO SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB, HỆ THỐNG UPS, THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CÓ DỰA TRÊN GIẤY BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN, TỘI NHẸ HOẶC BẤT KỲ LÝ LUẬN PHÁP LÝ NÀO KHÁC HAY KHÔNG, VÀ UPS CÓ THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG.  TRONG PHẠM VI LUẬT CHO PHÉP, CÁC BIỆN PHÁP BÀO CHỮA CHO BẠN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY BỊ LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC CUNG CẤP RIÊNG CHO CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. 

Trở lại Đầu trang

14. Tuận Thu Theo Luật Phàp Bao Gớm Việc Kiệm Soàt Xuất Khậu

Bạn đồng ý sử dụng trang web này tuân thủ nghiêm chỉnh tất cả các luật pháp, điều lệ và quy định áp dụng theo một quy cách mà không phải do UPS độc quyền phán xét, phản ánh một cách tiêu cực đối với thiện chí hoặc uy tín của UPS, và bạn không làm bất cứ hành động gì làm cho UPS bị vi phạm bất cứ pháp luật, điều lệ hay quy định được áp dụng cho UPS.

UPS và trang web đặt cơ sở gốc tại Mỹ. Mỹ và các cơ quan có thẩm quyền khác kiểm soát việc xuất khẩu sản phẩm và thông tin. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các giới hạn áp dụng và không được phép xuất hoặc tái xuất các nội dung (bao gồm phần mềm hoặc các dịch vụ) đến các quốc gia hoặc các cá nhân bị ngăn cấm bởi luật pháp hay các quy định về kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Nếu bạn truy cập và tải xuống các nội dung (bao gồm phần mềm hoặc các dịch vụ) hay thông tin, bạn phải xác định rằng bạn không ở trong quốc gia hoặc không phải là cá nhân hay đối tượng bị ngăn cấm xuất khẩu. Bạn là người duy nhất có trách nhiệm tuân thủ theo luật pháp của cơ quan công quyền địa phương và tuân thủ theo những luật lệ áp dụng khác liên quan đến việc nhập, xuất hoặc tái xuất các nội dung (bao gồm phần mềm hay các dịch vụ)

Trở lại Đầu trang

15.Các Phát biểu về Tương lai

Ngoại trừ thông tin lịch sử có trong tài liệu này, các phát biểu trong Trang Web này lập thành các phát biểu về tương lai mang ý nghĩa của Mục 27A thuộc Luật Chứng khoán 1933 và Mục 21E thuộc Luật Trao đổi Chứng khoán 1934. Các phát biểu về tương lai này liên quan một số rủi ro và không chắc chắn, bao gồm các phát biểu về ý định, sự tin tưởng và các kỳ vọng hiện tại của UPS và ban quản lý về phương hướng chiến lược, triển vọng và các kết quả trong tương lai của công ty. Một số yếu tố có thể khiến các kết quả thực tế khác đáng kể so với các kết quả có trong các phát biểu về tương lai, bao gồm điều kiện kinh tế và các điều kiện khác trong thị trường nơi chúng ta hoạt động, môi trường cạnh tranh của chúng ta, quy định bắt buộc dài hạn, ảnh hưởng kinh tế và các ảnh hưởng khác từ các sự kiện Ngày 11 Tháng chín năm 2001, các cuộc đình công, nghỉ việc và giảm tốc độ sản xuất, các quy định của chính phủ, tăng giá nhiên liệu máy bay và ô tô, những dao động theo chu kỳ và theo mùa của các kết quả hoạt động của chúng ta, và các rủi ro khác đã được thảo luận trong các hồ sơ của công ty với Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái, những thảo luận đó có trong tài liệu này để tham khảo.

Trở lại Đầu trang

16.Quyền hành pháp


TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT CHO PHÉP BỞI LUẬT, BẰNG VĂN BẢN NÀY BẠN TUYỆT ĐỐI ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ KHIẾU KIỆN NÀO NẢY SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, HỆ THỐNG UPS, THÔNG TIN, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BẠN ĐỀU SẼ BỊ ĐƯA RA MỘT TOÀ ÁN CỦA TIỂU BANG HOẶC LIÊN BANG NẰM TẠI QUỐC GIA FULTON, TIỂU BANG GEORGIA, HOA KỲ VÀ BẠN TUYỆT ĐỐI TỪ BỎ BẤT KỲ SỰ CHỐNG ĐỐI NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI BÂY GIỜ HOẶC SAU NÀY ĐỐI VỚI VIỆC SẮP XẾP NƠI XỬ ÁN HOẶC ĐỐI VỚI QUYỀN HÀNH PHÁP CỦA BẤT KỲ KHIẾU KIỆN NÀO.  BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ YÊU CẦU HOẶC TỐ TỤNG NÀO NẢY SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, HỆ THỐNG UPS, THÔNG TIN, DỊCH VỤ VÀ/HOẶC NỘI DUNG CỦA BẠN ĐỀU PHẢI ĐƯỢC GỬI TRONG VÒNG (1) NĂM SAU KHI YÊU CẦU HOẶC TỐ TỤNG ĐÓ NẢY SINH.

Trở lại Đầu trang

17.Luật và Ngôn ngữ Chi phối

Trong phạm vi đầy đủ nhất cho phép bởi luật, các Điều khoản Sử dụng này bị chi phối bởi các luật đặt và định quyền hạn nhiệm vụ nội bộ của Tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ ngoại trừ (i) các mâu thuẫn về nguyên tắc của luật Georgia's; (ii) Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Bán Hàng hoá Quốc tế; (iii) Công ước 1974 về Giai đoạn Giới hạn trong Bán Hàng hoá Quốc tế; và (iv) Nghị định thư sửa đổi Công ước 1974, được lập tại Vienna Ngày 11 Tháng 4 năm 1980.  Trong phạm vi đầy đủ nhất cho phép bởi luật, ngôn ngữ điều chỉnh đối với các Điều khoản Sử dụng này là Tiếng Anh.  Bất kỳ bản dịch nào đã cung cấp là để thuận tiện cho Bạn, và Bạn có thể xem bản Tiếng Anh bằng cách (a) quay lại trang chủ đối với quốc gia mà Bạn đã chọn, (b) chọn liên kết Tiếng Anh ở đầu trang, và (c) sau đó bấm vào liên kết tới các Điều khoản Sử dụng Trang Web nằm ở phần dưới trang.

Trở lại Đầu trang

18.Tổng quan

Bạn có thể không chỉ định các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ sở thích, quyền lợi hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo các Điều khoản Sử dụng này.  Nếu bất kỳ quy định nào thuộc các Điều khoản Sử dụng này bị phát hiện là không hợp lệ bởi bất kỳ toà án hành pháp có thẩm quyền nào, thì tính không hợp lệ của quy định đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các quy định còn lại trong các Điều khoản Sử dụng này, và các Điều khoản Sử dụng này vẫn sẽ giữ nguyên mức độ ảnh hưởng và hiệu lực.  Việc từ bỏ một điều khoản bất kỳ trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục của điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

Trở lại Đầu trang

19.Tài liệu bằng Văn bản

Bạn có thể lưu giữ các Điều khoản Sử dụng này ở dạng văn bản bằng cách in chúng cho các bản ghi của bạn, và Bạn bỏ bất kỳ yêu cầu làm chứng nào khác cho các Điều khoản Sử dụng bằng tài liệu bằng văn bản.

Trở lại Đầu trang

20. Hoán Tất Thỏa Thuặn

Ngoại trừ những gì được cung cấp theo giấy phép riêng, theo dịch vụ hoặc các văn bản thỏa thuận khác giữa bạn và UPS hoặc theo các biểu giá áp dụng của UPS và các hướng dẫn dịch vụ, hoặc theo biểu thuế của UPS, những điều khoản sử dụng này cấu thành nên toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và UPS tôn trọng việc sử dụng trang web, hệ thống của UPS, và bất cứ phần mềm hay dịch vụ nào, các thông tin và nội dung bao gồm trong đó, và thay thế tất cả các cuộc thảo luận, các thông tin liên lạc, các cuộc đối thoại và các thỏa thuận liên quan đến những vấn đề trọng yếu đã nêu.

Trở lại Đầu trang

21.Đối với cư dân ở Quebec

Các bên khai báo rằng họ yêu cầu các Điều khoản sử dụng và tất cả tài liệu kèm theo văn bản này, hoặc hiện tại hoặc tương lai, sẽ được soạn thảo chỉ bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Les parties déclarent par les présentes qu'ils exigent que cette entente et tous les tài liệu y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Trở lại Đầu trang

22.Dịch vụ Khách hàng

Câu hỏi hoặc nhận xét về Địa chỉ Web có thể được gửi tới Dịch vụ Khách hàng của UPS.

Trở lại Đầu trang