/
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thỏa Thuận về Công Nghệ của UPS

Tải về Thỏa thuận Công nghệ UPS
Tên TệpNgày hiệu lực
Thỏa Thuận về Công Nghệ của UPS 01/04/2020