Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ/Vận Chuyển

Giới thiệu về Các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ UPS

Các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ là một phần của hợp đồng vận chuyển UPS và bao gồm các điều khoản và điều kiện chung quy định về việc vận chuyển gói hàng của UPS trong lãnh thổ riêng của công ty và thông qua các chi nhánh của nó

Tải về Các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ UPS
Tên tệpĐịnh dạng tệpTải về
Các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ UPS