Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ

Đọc về các điều khoản và điều kiện chi phối các dịch vụ vận tải UPS.

Các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ

help-center/legal-terms-conditions/air-freight

Các Điều khoản Dịch vụ UPS My Choice