của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Điều khoản Dịch vụ UPS My Choice

(1) Điều Khoản Điều Chỉnh.  Việc bạn sử dụng các dịch vụ của UPS My Choice® (“Dịch vụ”) chịu sự điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này (bao gồm bất kỳ điều khoản bổ sung áp dụng nào khác quy định dưới đây) (“Điều khoản”) và các tài liệu sau, mỗi tài liệu này được tích hợp rõ ràng vào các Điều Khoản này để tham khảo và được áp dụng trừ phạm vi được điều chỉnh bởi các Điều Khoản này:

 • (các) tài liệu cụ thể theo địa điểm hoặc cụ thể theo quốc gia mô tả các dịch vụ UPS® cho những lô hàng nhỏ và các điều chỉnh cước vận chuyển tại địa điểm hay quốc gia của bạn;
 • bảng giá UPS/các điều khoản và điều kiện về các dịch vụ đó (“Điều Khoản và Điều Kiện của UPS”)1;
 • bảng giá áp dụng của UPS và hướng dẫn dịch vụ hoặc dịch vụ và hướng dẫn bảng giá (“Hướng dẫn của UPS”)2; (Lưu ý: Hướng dẫn của UPS và các Điều khoản và Điều kiện của UPS được gọi chung là “Bảng giá”)
 • Thỏa Thuận UPS Technology3;
 • thông tin về Dịch vụ có trên trang chủ của UPS My Choice®4 có hiệu lực tại thời điểm sử dụng dịch vụ; và
 • Thông Báo về Quyền Riêng Tư của UPS5.

1. Xem Điều khoản và Điều kiện của UPS

2. Xem Hướng dẫn của UPS

3. Xem Thỏa thuận Công nghệ UPS

4. Trang Chủ UPS My Choice®

5. Xem Thông Báo về Quyền Riêng Tư của UPS

Các tài liệu đó mô tả Dịch Vụ và các dịch vụ của UPS, các Điều Khoản và Điều Kiện của UPS, Hướng Dẫn của UPS, Thỏa Thuận UPS Technology và Thông Báo về Quyền Riêng Tư của UPS được gọi chung là “Điều Khoản Áp Dụng”, đồng thời một hay nhiều Điều Khoản Áp Dụng đó hoặc bất kỳ phần nào có thể thay đổi mà không phải thông báo. Việc sử dụng Dịch Vụ của bạn tuân thủ một cách rõ ràng theo bất kỳ điều khoản nào liên quan đến quá trình phân xử quy định trong các Điều Khoản Áp Dụng, sẽ áp dụng với bất kỳ và toàn bộ các yêu cầu bồi thường phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ do UPS cung cấp.

Bạn thừa nhận một cách rõ ràng là đã nghiên cứu, hiểu và đồng ý với các Điều Khoản và chấp nhận sẽ áp dụng các điều khoản đó. Trường hợp có xung đột giữa các Điều Khoản này và các phần khác của các Điều Khoản Áp dụng, các Điều Khoản này sẽ được ưu tiên trước đối với Dịch vụ. Tùy thuộc vào địa điểm hoặc quốc gia, nơi UPS được đề nghị vận chuyển các lô hàng, thuật ngữ “UPS” sẽ được hiểu là công ty áp dụng được quy định trong các Điều Khoản Áp Dụng liên quan. UPS có thể thuê nhà thầu phụ (ví dụ: các công ty vận chuyển khác do UPS ủy quyền) để thực hiện các dịch vụ và hợp đồng thay mặt cho chính mình và thay mặt cho người phục vụ, đại diện và nhà thầu phụ, mỗi đối tượng này sẽ có quyền lợi theo các Điều Khoản này.

Bạn xác nhận rằng bạn đã qua tuổi cần xin sự đồng thuận theo pháp luật ở địa điểm hoặc quốc gia của bạn và có đủ năng lực pháp lý. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý với các Điều Khoản này. Không phải mọi tính năng của Dịch Vụ đều có ở mọi địa điểm hay quốc gia mà UPS cung cấp dịch vụ. Các dịch vụ cụ thể của UPS My Choice® được cung cấp tới bạn dưới dạng một phần của Dịch Vụ là những dịch vụ được hiển thị khi bạn đăng nhập vào tài khoản UPS My Choice® của mình. Các Điều Khoản này áp dụng cho tất cả các khía cạnh của Dịch Vụ do UPS cung cấp ở địa điểm hoặc quốc gia bạn cư trú. Nếu bạn giao dịch với tư cách một người tiêu dùng, các Điều Khoản này có thể không ảnh hưởng đến các quyền luật định (nếu có) của bạn, các quyền đó không thể bị khước từ theo luật áp dụng.

Bạn có thể báo cho UPS biết phương thức thông tin liên lạc mong muốn (“Phương Thức Thông Tin Liên Lạc Mong Muốn”) bằng cách cập nhật hồ sơ tài khoản UPS của bạn cho đúng với phương thức thông tin liên lạc mong muốn hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn mô tả trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư của UPS.

(2) Ủy Quyền và Đồng Thuận.

 1.  Tổng quát.  Bằng cách sử dụng Dịch Vụ cho một gói hàng, bạn đại diện và đảm bảo rằng (i) bạn được bên gửi hàng ủy quyền thay đổi lệnh giao hàng của bên gửi hàng, bao gồm việc chuyển hướng giao một gói hàng sang một địa chỉ khác, ủy quyền phát hành một gói hàng, trì hoãn giao hàng, thay đổi một dịch vụ hay cấp độ dịch vụ đã được bên gửi hàng chọn hoặc sắp xếp lại lịch giao và tiếp nhận thông báo trước và thông tin giao hàng cho một gói hàng, và (ii) bạn đã có tất cả các ủy quyền, cho phép và đồng thuận khác cần thiết để sử dụng hoặc nhận quyền lợi của Dịch Vụ theo các Điều Khoản này.
 2. Cho Phép Để Lại Cho Hàng xóm.  Tính năng Xác Nhận Để Lại Cho Hàng Xóm của UPS My Choice® giúp bạn để lại các gói hàng cho hàng xóm cách địa chỉ nơi nhận ban đầu một khoảng cách ngắn/có thể đi bộ nhưng có giới hạn.  UPS có toàn quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện dịch vụ Để Lại Cho Hàng Xóm.  Nếu bạn chọn tùy chọn “Để Lại Cho Hàng Xóm” cho một gói hàng (theo phạm vi được UPS cung cấp ở địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn), các điều khoản sau sẽ áp dụng:  Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân sau về hàng xóm của bạn: tên và địa chỉ.  Bạn đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ thông báo cho bất kỳ hàng xóm nào mà bạn chỉ định rằng dữ liệu của họ sẽ được xử lý cho mục đích giao bưu kiện của bạn và xin ý kiến của bất kỳ hàng xóm nào trước khi bạn chia sẻ tên, địa chỉ, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại (nếu áp dụng) của người hàng xóm đó với UPS và cho phép UPS liên lạc với người hàng xóm đó; đồng thời bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn được người hàng xóm đó ủy quyền chia sẻ các thông tin đó.  Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về thông tin bạn cung cấp, bao gồm bất kỳ thông tin nào về hàng xóm của bạn.  Đồng thời, bạn có nghĩa vụ thông báo cho bất kỳ hàng xóm nào mà bạn chỉ định rằng (i) UPS là bên kiểm soát các dữ liệu đối với các thông tin cá nhân của người hàng xóm đó, các thông tin này sẽ được UPS xử lý cho mục đích nói trên và (ii) người hàng xóm đó có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.  Nếu chúng tôi nhận được thông báo từ bạn hoặc hàng xóm của bạn rằng hàng xóm của bạn không muốn nhận gói hàng cho bạn, chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp hợp lý, khả thi với UPS tại thời điểm đó, để tuân thủ yêu cầu này.
 3. Hủy Cho phép Xuất Lô hàng. Tính năng Cho Phép Xuất Lô Hàng của UPS My Choice® giúp bạn gửi ủy quyền trực tuyến để UPS giao các bưu kiện mà không cần phải có chữ ký để bỏ lại bưu kiện khi bạn không có mặt ở nhà để ký nhận trực tiếp.  Bằng cách chọn dịch vụ Cho Phép Xuất Lô Hàng, bạn ủy quyền một cách rõ ràng cho UPS xuất các gói hàng gửi tới địa chỉ của bạn khi không có người ở đó để nhận giao và bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền đầy đủ để cho phép việc để lại gói hàng ở địa điểm đã chọn.  UPS sẽ chỉ thực hiện một lần giao hàng và sẽ không lấy chữ ký xác nhận khi giao hàng.  Hồ sơ giao hàng UPS là bằng chứng về việc đã giao hàng.  Bằng cách chọn dịch vụ Cho Phép Xuất Lô Hàng, bạn chấp nhận rằng gói hàng sẽ được xuất tại địa điểm mà bạn đã đồng ý.  Bạn chấp nhận chịu mọi trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay hư hại nào xảy ra với gói hàng cũng như bất kỳ tổn thất hay hư hại nào do gói hàng gây ra, thậm chí là cho bên thứ ba, sau khi gói hàng được xuất tại địa chỉ trên.  UPS có toàn quyền thực hiện yêu cầu Cho Phép Xuất Lô Hàng của bạn (và có thể không thực hiện, chẳng hạn, do các điều kiện giao hàng như điều kiện thời tiết bất lợi hoặc có các lo ngại về an toàn).  Tùy chọn Cho Phép Xuất Lô Hàng có thể không có nếu bên gửi hàng xác nhận rằng cần có chữ ký xác nhận của người lớn cho gói hàng của bạn hoặc nếu bên gửi hàng đã loại trừ tùy chọn giao hàng đó.
 4. Cho Phép Thành Viên Trong Nhà.  Tính năng Cho Phép Thành Viên Trong Nhà của UPS My Choice® giúp bạn chia sẻ các lợi ích của UPS My Choice® với các thành viên khác trong nhà bạn.  Một Thành Viên Trong Nhà là một người có cùng địa chỉ cư trú với bạn và có cùng họ với bạn, đồng thời có liên quan với bạn hoặc kết hôn với bạn.  Theo phạm vi được UPS cung cấp tại địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn, bạn có thể được phép thêm một Thành Viên Trong Nhà hiện đang cư trú tại địa chỉ có liên quan với địa chỉ giao hàng của UPS My Choice® của bạn vào Quyền thành viên của UPS My Choice® của bạn.  Bằng cách sử dụng Dịch Vụ cho một gói hàng, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn được các Thành Viên Trong Nhà có liên quan đến Quyền thành viên của bạn ủy quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến các lô hàng Thành Viên Trong Nhà, bao gồm cả việc xem tiến độ của các lô hàng, thiết lập cảnh báo giao hàng và xác lập lệnh giao hàng.  Bạn đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ xin ý kiến đồng thuận của bất kỳ Thành Viên Trong Nhà nào trước khi bạn thêm Thành Viên Trong Nhà đó vào Quyền thành viên của UPS My Choice® của bạn để từ đó chia sẻ (các) tên và (các) địa chỉ của Thành Viên Trong Nhà với UPS.
 5. Cho Phép Để Lại Tại Địa Điểm. Tính năng Cho Phép Để Lại Tại Địa Điểm của UPS My Choice® giúp bạn chỉ định các địa điểm cụ thể mà bạn muốn lái xe của chúng tôi để lại gói hàng của bạn.  Theo phạm vi được UPS cung cấp ở địa điểm và quốc gia cư trú của bạn, nếu bạn chọn dịch vụ Để Lại Tại Địa Điểm và xác nhận việc để lại một gói hàng cho một người nào đó hoặc nếu bạn chọn dịch vụ Để Lại Cho Hàng Xóm hoặc Cho Phép Xuất Có Chữ Ký Xác Nhận, bạn chấp nhận rằng việc để lại gói hàng theo hướng dẫn của bạn đồng nghĩa với việc đã giao hàng.  Bạn chấp nhận chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay hư hại nào xảy ra với gói hàng, cũng như bất kỳ tổn thất hoặc hư hại nào do gói hàng gây ra, thậm chí với bên thứ ba, sau khi gói hàng đã được xuất theo hướng dẫn của bạn, hoặc trường hợp sử dụng dịch vụ Cho Phép Xuất Có Chữ Ký Xác Nhận, theo toàn quyền của người nhận hàng.  Tùy chọn Để Lại Tại Địa Điểm có thể không có nếu bên gửi hàng xác nhận rằng cần có chữ ký xác nhận của người lớn cho gói hàng của bạn hoặc nếu bên gửi hàng đã loại trừ tùy chọn giao hàng đó.

(3) Phí và Lệ Phí  Bạn đồng ý trả bất kỳ khoản phí hay lệ phí áp dụng nào liên quan đến Dịch Vụ, có thể bao gồm phí giao dịch trên mỗi gói hàng hoặc theo tùy chọn đã xác lập rõ của bạn cho các Dịch Vụ cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn và theo phạm vi được cung cấp tại địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn, “Giao Gói hàng Của Tôi Vào Một Ngày Khác,” “Giao Gói Hàng Của Tôi Đến Một Địa Chỉ Khác,” “Giao Lại Đến Địa Chỉ Của Tôi” “Giao Ba Lần Đến Địa Chỉ Của Tôi” và các Dịch Vụ khác mà UPS có thể, theo toàn quyền của mình, cung cấp tại địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn.  Nếu bất kỳ Dịch Vụ nào được yêu cầu và yêu cầu việc chuyển phát hoặc giao gói hàng ngoài khu vực giao ban đầu theo địa chỉ người nhận ban đầu (địa chỉ giao hàng do bên gửi hàng xác lập ban đầu), sẽ áp dụng lệ phí vận chuyển bổ sung.  Lệ phí vận chuyển (nếu có) được tính theo mức áp dụng giữa địa chỉ người nhận ban đầu và địa chỉ thay đổi theo số tiền được chỉ báo liên quan đến yêu cầu của bạn.

 Do bản chất của Dịch Vụ, các khoản bảo đảm thời gian giao hàng ban đầu và Bảo Đảm Dịch Vụ/Bảo Đảm Hoàn Tiền của (theo phạm vi được cung cấp tại địa điểm và quốc gia cư trú của bạn) sẽ không áp dụng với những gói hàng thuộc phạm vi của Dịch Vụ. UPS có thể thay đổi bất kỳ mức phí và/hoặc lệ phí áp dụng với Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải thông báo, tuân thủ bất kỳ yêu cầu thông báo áp dụng nào theo luật áp dụng. Các khoản phí và lệ phí bổ sung sẽ không áp dụng với những gói hàng trong đó UPS không có khả năng cung cấp Dịch Vụ được yêu cầu.

Nếu bạn muốn chọn các Dịch Vụ do UPS cung cấp tại địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn có áp dụng các khoản phí và/hoặc lệ phí bổ sung, bạn có thể thiết lập một mã số thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác bằng cách đăng nhập vào tài khoản UPS của bạn tại địa chỉ www.ups.com6, truy cập phần thiết lập thông tin tài khoản của bạn rồi chọn các Tùy Chọn Thanh Toán.  Bạn ủy quyền cho UPS tự động tính phí thẻ thanh toán hoặc phương thức thanh toán khác đã chọn ở mục Tùy Chọn Thanh Toán trong phần thông tin tài khoản UPS của bạn đối với tất cả các khoản lệ phí và phí áp dụng, đồng thời tiếp tục tính các khoản phí và lệ phí đó theo phương thức thanh toán đó, khi phát sinh, đến khi bạn dừng quyền của bạn.  Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán hoặc hủy ủy quyền của mình bằng cách chọn mục Tùy Chọn Thanh Toán trong phần thông tin tài khoản UPS của bạn rồi thực hiện các thay đổi mong muốn.  UPS có thể phải mất tối đa 10 ngày theo lịch để xử lý bất kỳ thay đổi nào hoặc yêu cầu hủy ủy quyền thanh toán của bạn.

6. Truy cập ups.com

(4)Giao hàng đến một Địa Điểm Truy Cập UPS Access Point®. ®. Một địa điểm truy cập UPS Access Point® là một đơn vị kinh doanh thuộc sở hữu và vận hành độc lập do UPS xác lập, trong đó người nhận hàng hoặc người nhận khác có thể, nếu được cung cấp tại địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn, nhận giao một gói hàng.

Sẽ có những giới hạn nhất định đối với những gói hàng có thể được tiếp nhận để giao tại một địa điểm truy cập UPS Access Point®, bao gồm nhưng không giới hạn, những giới hạn liên quan đến trọng lượng và kích thước cũng như giá trị thực và được khai báo theo quy định trong Hướng Dẫn dành cho các địa điểm truy cập UPS Access Point®7. Trước khi xuất bất kỳ lô hàng nào tại một địa điểm truy cập UPS Access Point® cho bạn hoặc một người được ủy quyền nhận khác, bạn hoặc người được ủy quyền nhận có thể phải xác minh đầy đủ tên và địa chỉ của người nhận hàng, đồng thời cả mã định danh của người được ủy quyền nhận, bao gồm nhưng không giới hạn, cung cấp mã danh định do chính phủ cấp theo phạm vi được pháp luật áp dụng cho phép. Bất kỳ thông tin được cung cấp cho UPS sẽ được dùng theo đúng Thông Báo về Quyền Riêng Tư của UPS. Mặc dù ở một số nền pháp chế bạn có thể không phải làm việc này theo luật áp dụng, trong đó một lô hàng được xuất cho một người nhận hàng được ủy quyền khác (không phải là bạn), bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn phải thông báo và xin ý kiến đồng thuận của người được ủy quyền nhận rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho UPS sẽ được UPS xử lý cho mục đích xác minh danh tính và ủy quyền, đồng thời có thể được chuyển phát tới các quốc gia khác với địa điểm hoặc quốc gia, nơi UPS đã thu thập thông tin đó từ đầu.

Bất kể điều khoản nói trên, mỗi lần đến địa điểm truy cập UPS Access Point®, bạn sẽ phải tự chịu rủi ro.  Mọi trách nhiệm của UPS trong trường hợp gói hàng bị mất, hư hại hoặc giao muộn đến địa điểm truy cập UPS Access Point® sẽ căn cứ theo các giới hạn được quy định ở đây và trong các Điều Khoản Áp Dụng.  Với những yêu cầu giữ lại để nhận hàng sau tại địa điểm truy cập UPS Access Point®, gói hàng sẽ được giữ lại trong mười (10) ngày (trừ ở Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico, gói hàng sẽ được giữ lại trong bảy (7) ngày) trước khi gói hàng được trả lại cho bên gửi (lệ phí vận chuyển sẽ được tính cho bên gửi nếu gói hàng được trả lại cho bên gửi).

(5) Sử Dụng Dữ Liệu. Để đăng ký Quyền thành viên của UPS My Choice®, bạn có thể phải gửi cho UPS hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ của UPS một số thông tin cá nhân, cho các mục đích quy định tại đây, và theo quy định trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư của UPS. Bằng cách nộp đơn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này.

Bạn đồng ý rằng UPS, các công ty khác trong tập đoàn UPS trên toàn cầu và các bên cung cấp dịch vụ thứ ba được UPS ủy quyền (bao gồm những công ty có thể ở ngoài địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn và/hoặc tại địa điểm hoặc quốc gia có thể không có mức bảo vệ dữ liệu chặt chẽ như tại địa điểm hoặc quốc gia của bạn hoặc địa điểm hoặc quốc gia trong đó UPS được thuê vận chuyển lô hàng đến) có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu nào do bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ UPS My Choice® cho bạn và cho các mục đích quy định tại đây và theo quy định của thông Báo về Quyền Riêng Tư của UPS. Bạn có một số quyền có thể được thực thi bằng cách liên hệ với UPS theo hướng dẫn quy định trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư của UPS.

(6) Quyền thành viên UPS My Choice®. Các tính năng của Quyền thành viên UPS My Choice® được cung cấp cho bạn có thể có sự khác biệt căn cứ vào địa điểm cư trú của bạn, phương pháp đăng ký của bạn, thông tin bạn cung cấp và việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện áp dụng. Do đó, UPS có thể hạn chế mức độ truy cập một số Dịch Vụ (ví dụ: bạn có thể bị hạn chế nhận các thông báo giao gói hàng qua email). Bạn có thể phải xác nhận đầy đủ danh tính của mình trước khi có thể truy cập Quyền thành viên UPS My Choice® hoặc một số Dịch Vụ của UPS My Choice® (ví dụ: đổi lại lộ trình đến một địa chỉ khác).

Bạn có thể dừng sử dụng các Dịch Vụ bất kỳ lúc nào và có thể chấm dứt Quyền thành viên UPS My Choice® của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản UPS My Choice® của bạn, truy cập mục thiết lập cá nhân UPS My Choice®, chọn Quản Lý (các) Quyền Thành Viên Của Tôi rồi chọn hủy (các) Quyền Thành Viên của bạn. Bạn cũng có thể chấm dứt Quyền thành viên UPS My Choice® của mình bằng cách liên hệ đến số điện thoại Dịch Vụ Khách Hàng của UPS được đăng tải trực tuyến tại địa chỉ www.ups.com.

(7) Giới Hạn Trách Nhiệm. THEO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, UPS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI MẤT MÁT, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, TRÁCH NHIỆM HAY HƯ HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC HƯ HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT HAY MANG TÍNH DẪN CHỨNG, CHO DÙ CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG HAY THEO CĂN CỨ KHÁC (“Mất mát”) PHÁT SINH TỪ HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC UPS CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP, DỊCH VỤ, BAO GỒM CẢ VIỆC BẰNG CÁCH LÀM THEO HƯỚNG DẪN CỦA BÊN GỬI, KHÔNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN CỦA BÊN GỬI, GIAO HÀNG THEO HOẶC TRÁI VỚI HƯỚNG DẪN CỦA BÊN GỬI, GIAO NHẦM HOẶC GIAO MUỘN. THEO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM CỦA UPS LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BAO GỒM CẢ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MẤT MÁT HAY HƯ HẠI XẢY RA VỚI MỘT GÓI HÀNG, HOẶC GIAO MUỘN SẼ GIỚI HẠN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG. UPS KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC MẤT MÁT KINH TẾ THUẦN TÚY, VÍ DỤ: CHI PHÍ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN THAY THẾ, MẤT MÁT LỢI NHUẬN, MẤT MÁT CƠ HỘI KINH DOANH HOẶC MẤT MÁT DOANH THU. BẢO ĐẢM DỊCH VỤ/BẢO ĐẢM HOÀN TIỀN CỦA UPS (THEO PHẠM VI ĐƯỢC UPS CUNG CẤP TẠI ĐỊA ĐIỂM HOẶC QUỐC GIA CƯ TRÚ CỦA BẠN) KHÔNG ÁP DỤNG VỚI NHỮNG GÓI HÀNG ÁP DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA UPS MY CHOICE®, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC THAY ĐỔI MỨC DỊCH VỤ. TOÀN BỘ CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI MẤT MÁT HAY HƯ HẠI HOẶC GIAO MUỘN PHẢI ĐƯỢC BÊN GỬI BAN ĐẦU, HOẶC TRƯỜNG HỢP PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CÓ YÊU CẦU, NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO CHO UPS THEO BẢNG GIÁ.

 THEO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, UPS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG MẤT MÁT (I) KHÔNG PHẢI DO SỰ BẤT CẨN CỦA MÌNH (II) DO MỘT SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG (THEO ĐỊNH NGHĨA CỦA LUẬT ÁP DỤNG).

THEO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP UPS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MẤT MÁT, TRỘM CẮP, THAY ĐỔI, TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC NẮM GIỮ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN HOẶC HÀNH VI VI PHẠM BẢO MẬT KHÁC, THỎA HIỆP HOẶC SỰ VỤ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN, CHO DÙ LÀ DO BÊN THỨ BA HAY BÊN KHÁC GÂY RA, PHÁT SINH TỪ HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC LẠM DỤNG HOẶC LÀM TỔN HẠI VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MÃ TRUY CẬP BẢO MẬT HOẶC THÔNG TIN NGHỈ LỄ) ĐƯỢC BẠN CUNG CẤP CHO UPS ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO BẠN.

DỊCH VỤ DO UPS CUNG CẤP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC “THEO HIỆN TRẠNG, CHẤP NHẬN MỌI SAI SÓT”, VÀ UPS KHÔNG ĐẢM BẢO, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÓ. KHÔNG LÀM GIỚI HẠN NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÓI TRÊN, THEO PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, UPS MIỄN TRỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN NÀO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH, LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ TOÀN BỘ CÁC NỘI DUNG TƯ VẤN, CHẨN ĐOÁN VÀ KẾT QUẢ LIÊN QUAN. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG UPS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI, BỎ SÓT, SAI HẸN, THIẾU SÓT HOẶC KHÔNG TUÂN THỦ TRONG DỊCH VỤ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP XÁC ĐỊNH. BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY VÀO TỪNG NỀN PHÁP CHẾ. BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RẰNG CÁC GIỚI HẠN VÀ NGOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CŨNG NHƯ BẢO ĐẢM QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ.

(8) Tuân Thủ Pháp Luật và Bồi Thường. Tại mọi thời điểm bạn sử dụng Dịch Vụ và chọn bất kỳ tính năng nào của Dịch Vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ giới hạn nào, liên quan đến các lô hàng Để Lại Cho Hàng Xóm) hoặc sử dụng Phương Thức Thông Tin Liên Lạc Mong Muốn, bạn phải tuân thủ toàn bộ các luật và quy định áp dụng, các yêu cầu của UPS áp dụng với Dịch Vụ, các Điều Khoản này và các Điều Khoản Áp Dụng.  Theo phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, bạn đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại đến bên gửi và UPS, công ty mẹ, các công ty thành viên, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại diện và người kế nhiệm và người được bổ nhiệm, trước toàn bộ các yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, chi phí, trách nhiệm, nguyên nhân tố tụng, quy trình thực thi và vụ kiện dưới bất kỳ hình thức hay bản chất nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ không đúng hoặc bất cẩn và các Thiết lập cá nhân UPS My Choice® bạn chọn, chẳng hạn, bao gồm (nhưng không giới hạn) liên quan đến các lô hàng Để Lại Cho Hàng Xóm, việc bạn không tuân thủ các luật hay quy định áp dụng hay các yêu cầu của UPS áp dụng với Dịch Vụ hoặc việc bạn không tuân thủ các Điều Khoản này hoặc các Điều Khoản Áp Dụng.

(9) Điều Chỉnh; Chấm Dứt. Theo phạm vi được luật áp dụng cho phép, UPS có thể, vào bất kỳ lúc nào, toàn quyền và không phải thông báo trước, (a) sửa đổi hoặc cập nhật các Điều Khoản Áp Dụng, (b) điều chỉnh, tạm dừng và/hoặc dừng toàn bộ hoặc một phần Dịch Vụ mà không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, (c) tính phí, miễn, giảm trừ và/hoặc điều chỉnh bất kỳ khoản phí nào liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc (d) cung cấp cơ hội cho một số hoặc toàn bộ người dùng Dịch Vụ.  Nếu UPS thực hiện việc này vào bất kỳ lúc nào, bạn sẽ phải tuân thủ các thay đổi đó hoặc báo cho UPS biết việc bạn không chấp nhận, khi đó thông báo đó sẽ có hiệu lực như một thông báo chấm dứt và bạn phải lập tức dừng sử dụng Dịch Vụ.  Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ (bao gồm việc sử dụng Dịch Vụ sau khi bạn đưa ra thông báo không chấp nhận) được hiểu là bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào trong số đó.  Nếu UPS miễn, giảm trừ và/hoặc điều chỉnh bất kỳ khoản phí nào liên quan đến (các) Dịch Vụ, bạn không có quyền được hoàn tiền, trả lại tiền và/hoặc bồi hoàn khác, toàn bộ hay một phần, do việc miễn, giảm trừ và/hoặc điều chỉnh đó.  UPS có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu UPS xác định rằng việc đó sẽ gây rủi ro cho UPS, nhân viên, hoạt động của mình hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

(10) Hiệu Lực Từng Phần của các Điều Khoản.  Nếu bất kỳ (các) điều khoản nào của Điều Khoản này được xác định là vô hiệu, trái pháp luật, không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo lệnh hoặc quyết định của tòa án (hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác có hiệu lực pháp lý), (các) điều khoản đó (i) được coi là được điều chỉnh theo mức độ cần thiết thấp nhất để làm cho (các) điều khoản đó có thể thực thi theo luật áp dụng trong trường hợp cụ thể đó hoặc liên quan lệnh, quyết định hoặc nguyên nhân đó, hoặc (ii) theo lựa chọn của UPS và toàn quyền của UPS, được cắt bỏ từng phần trong trường hợp cụ thể đó hoặc liên quan đến lệnh, quyết định hay nguyên nhân đó và phần còn lại của các Điều Khoản này vẫn tiếp tục thực thi đầy đủ và có hiệu lực theo mức độ tối đa được luật áp dụng cho phép.  Để rõ ràng, mọi điều chỉnh và/hoặc cắt bỏ các Điều Khoản này theo Mục này chỉ áp dụng với các bên có liên quan đến vấn đề trong đó tòa án lệnh hay quyết định rằng một hay nhiều điều khoản của Điều Khoản này vô hiệu, trái pháp luật, không hợp lệ hoặc không thể thực thi; trong tất cả các trường hợp khác, các Điều Khoản này vẫn sẽ áp dụng mà không phải điều chỉnh hay cắt bỏ theo Mục này.

(11) Miễn Trừ Bảo Vệ theo Luật Bảo Mật Bưu Điện.  Bạn thừa nhận rằng một số tùy chọn giao hàng cung cấp dưới dạng một phần của Dịch Vụ có thể dẫn đến việc thông tin được bảo vệ theo luật bảo mật bưu điện áp dụng trong nền pháp chế của bạn được tiết lộ cho bên thứ ba (ví dụ: một người hàng xóm nhận một gói hàng được gửi tới địa chỉ của bạn có thể lưu ý sự thật rằng bạn đã nhận một gói hàng từ một bên gửi nào đó).  Theo mức độ khi bạn sử dụng Dịch Vụ dẫn đến việc thông tin được bảo vệ theo luật bảo mật bưu điện liên quan đến các gói hàng được gửi tới địa chỉ của bạn được hoặc có thể vô tình được tiết lộ cho bên thứ ba do hướng dẫn giao hàng của bạn, bạn miễn trừ việc bảo vệ của bạn, theo phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, theo các luật bảo mật bưu điện này, đối với các lần giao gói hàng đó đến bạn, bằng cách bạn chọn tính năng hay Dịch Vụ đó. 

Điều Khoản Bổ Sung đặc thù theo Quốc Gia.

(12) Pháp. Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ ở Pháp:

Quyền Rút Lại. Theo Điều L. 121-21-8, 12 của Luật Người Tiêu Dùng Pháp, bạn không có quyền rút lại.

Pháp chế. Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ với tư cách một người tiêu dùng, toàn bộ các tranh chấp và yêu cầu bồi thường phát sinh giữa các bên sẽ được đưa ra tòa án được xác định theo các điều kiện của luật áp dụng.  Trong tất cả các trường hợp khác, bạn đồng ý rằng tất cả các tranh chấp và yêu cầu bồi thường phát sinh giữa các bên sẽ được đưa ra tòa án ở Paris.  Bạn được thông tin rằng bạn có thể, trong bất kỳ trường hợp nào, viện tới phương pháp hòa giải truyền thống hoặc bất kỳ cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế nào.


(13) Đức.
Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ ở Đức:

Tổng quát. Trừ trường hợp chuyển hướng giao một gói hàng tới một địa chỉ thay thế hoặc có sự thay đổi về một dịch vụ hay mức dịch vụ đã được bên gửi hàng chọn, Mục (2)a sẽ không áp dụng với người tiêu dùng sử dụng Dịch Vụ cho những mục đích ngoài những mục đích kinh doanh, buôn bán hoặc nghề nghiệp khác.

Hủy Cho phép Xuất Lô hàng. Mục (2)c sẽ không áp dụng với khách hàng ở Đức và được thay bằng điều khoản sau:

Tính năng Phép Xuất Lô Hàng của UPS My Choice® giúp bạn gửi ủy quyền trực tuyến để UPS giao các gói hàng mà không cần phải có chữ ký xác nhận để bỏ lại gói hàng. Bằng cách chọn dịch vụ Cho Phép Xuất Lô Hàng, bạn ủy quyền một cách rõ ràng cho UPS xuất các gói hàng gửi tới địa chỉ của bạn khi không có người ở đó để nhận giao và bạn thừa nhận rằng bạn được ủy quyền đầy đủ để cho phép việc để lại gói hàng ở địa điểm đã chọn. UPS sẽ chỉ thực hiện một lần giao hàng và sẽ không lấy chữ ký xác nhận khi giao hàng. Bằng cách chọn dịch vụ Cho Phép Xuất Lô Hàng, bạn chấp nhận rằng gói hàng sẽ được xuất tại địa điểm mà bạn đã đồng ý. Bạn chấp nhận chịu mọi trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay hư hại nào xảy ra với gói hàng cũng như bất kỳ tổn thất hay hư hại nào do gói hàng gây ra, thậm chí là cho bên thứ ba, sau khi gói hàng được xuất tại địa chỉ trên. UPS sẽ nỗ lực hợp lý để thực hiện yêu cầu Cho Phép Xuất Lô Hàng của bạn (và có thể không thực hiện việc đó, chẳng hạn do các điều kiện giao như thời tiết bất lợi hoặc có các lo ngại về an toàn). Tùy chọn Cho Phép Xuất Lô Hàng có thể không có nếu bên gửi hàng xác nhận rằng cần có chữ ký xác nhận của người lớn cho gói hàng của bạn hoặc nếu bên gửi hàng đã loại trừ tùy chọn giao hàng đó.

Cho Phép Để Lại Tại Địa Điểm. Mục (2)e sẽ không áp dụng với khách hàng ở Đức và được thay bằng điều khoản sau:
 

Tính năng Để Lại Tại Địa Điểm của UPS My Choice® giúp bạn xác nhận các địa điểm cụ thể mà bạn muốn lái xe của chúng tôi để lại gói hàng của bạn. Theo phạm vi được UPS cung cấp tại địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn, nếu bạn chọn dịch vụ Để Lại Tại Địa Điểm và xác nhận để lại gói hàng cho một người cụ thể nào đó hoặc nếu bạn chọn dịch vụ Để Lại Cho Hàng Xóm hoặc Cho Phép Xuất Có Ký Nhận, bạn chấp nhận chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hay hư hại nào xảy ra với gói hàng cũng như bất kỳ mất mát hay hư hại nào do gói hàng gây ra, thậm chí cho bên thứ ba, sau khi gói hàng được xuất theo hướng dẫn của bạn hoặc trong trường hợp sử dụng dịch vụ Cho Phép Xuất Có Ký Nhận, theo toàn quyền của người nhận. Tùy chọn Để Lại Tại Địa Điểm có thể không có nếu bên gửi hàng xác nhận rằng cần có chữ ký xác nhận của người lớn cho gói hàng của bạn hoặc nếu bên gửi hàng đã loại trừ tùy chọn giao hàng đó.

Sử Dụng Dữ Liệu để Giao Hàng đến một Địa điểm truy cập UPS Access Point®. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho UPS liên quan đến Mục (4) sẽ được sử dụng theo Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Dịch Vụ Bưu Điện Đức (Postdienste Datenschutzverordnung).

Giới Hạn Trách Nhiệm. Mục (7) (Giới Hạn Trách Nhiệm) sẽ không áp dụng với khách hàng ở Đức và được thay bằng điều khoản sau:

UPS không chịu trách nhiệm về mọi mất mát, yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hay hư hại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn các hư hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt hay ví dụ, cho dù căn cứ theo hợp đồng hay theo căn cứ khác (“mất mát”) phát sinh từ hoặc do hậu quả của, việc UPS cung cấp hoặc không cung cấp, dịch vụ, bao gồm cả việc bằng cách làm theo hướng dẫn của bên gửi, không làm theo hướng dẫn của bên gửi, giao hàng theo hoặc trái với hướng dẫn của bên gửi, giao nhầm hoặc giao muộn. Theo phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trách nhiệm của ups liên quan đến dịch vụ, bao gồm cả trách nhiệm đối với mất mát hay hư hại xảy ra với một gói hàng, hoặc giao muộn sẽ giới hạn theo các điều khoản áp dụng. UPS không nhận trách nhiệm đối với các mất mát kinh tế thuần túy, ví dụ: chi phí sử dụng phương tiện vận chuyển thay thế, mất mát lợi nhuận, mất mát cơ hội kinh doanh hoặc mất mát doanh thu. Bảo Đảm Dịch Vụ/Bảo Đảm Hoàn Tiền của UPS (theo phạm vi được UPS cung cấp tại địa điểm hoặc quốc gia cư trú của bạn) không áp dụng với những gói hàng áp dụng các dịch vụ của UPS My Choice®, bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi mức dịch vụ. Toàn bộ các yêu cầu bồi thường đối với mất mát hoặc hư hại hoặc giao muộn phải được bên gửi ban đầu thông báo cho UPS theo Bảng Giá.


(14) Ý. 
Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ ở Ý:

Pháp chế. Các Điều Khoản này chịu sự điều chỉnh theo luật của Ý. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực, cách hiểu, thực thi hay chấm dứt các điều khoản đó phải được chuyển riêng tới Tòa Án của Milan.

Thỏa thuận. Căn cứ theo và đến thời điểm hiệu lực của các Điều 1341 và 1342 của Luật Dân Sự Ý, bạn xác nhận bạn đã đọc, hiểu và đồng ý một cách rõ ràng với các nội dung sau: Mục (2) (Ủy Quyền và Đồng Thuận), Mục (4) (Giao Hàng Đến Địa Điểm truy cập UPS Access Point®), Mục (7) (Giới Hạn Trách Nhiệm), Mục (8) (Tuân Thủ Pháp Luật và Bồi Thường), Mục (9) (Điều Chỉnh; Chấm Dứt), và Mục (14) (Ý; Pháp Chế).


(15) Thổ Nhĩ Kỳ.
  Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ:

Tranh chấp. Nếu bạn là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, mọi tranh chấp, yêu cầu bồi thường hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này sẽ được ủy ban trọng tài dành cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tòa án dành cho người tiêu dùng giải quyết.