của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Dịch vụ UPS đến và đi từ Ấn Độ…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Heavy Rain in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hợp đồng Công nghệ UPS: Điều khoản và Điều kiện Chung

Tải về Hợp đồng Công nghệ UPS
Tên TệpNgày có Hiệu lực
07/01/2021