của
  • Temporary Service Adjustments during National Day and Mid-Autumn Festival Holidays…Thêm
  • Temporary Service Adjustments due to Korea’s Thanksgiving Holiday…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hợp đồng Công nghệ UPS: Các quyền của Người sử dụng cuối cùng

Tải về Hợp đồng Công nghệ UPS
Tên TệpNgày có Hiệu lực
09/07/2020