của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quản lý Hoá đơn của Bạn

Tuỳ chọn Chọn Người thanh toán

UPS có thể giúp bạn quản lý chi phí vận chuyển bằng cách cho phép bạn xác định ai thanh toán từng phần trong phí vận chuyển. Để tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn của bạn, chọn liên kết dưới đây.

Các Tùy chọn Lập Hóa đơn Nhập khẩu

Tùy chọn Thanh toán quốc tế

Quản lý Chi phí Hàng nhập

Bạn có thể kiểm soát việc ai có thể và không thể lập hóa đơn tới số tài khoản UPS của bạn cho các chi phí vận chuyển. Giải pháp này cung cấp hai lựa chọn:

  • Cho phép bất kỳ người gửi nào có thể lập hóa đơn tới số tài khoản của bạn cho các chi phí vận chuyển, ngoại trừ những người gửi mà bạn muốn từ chối chi phí.
  • Không cho phép người gửi lập hóa đơn tới số tài khoản UPS của bạn cho các chi phí vận chuyển, ngoại trừ những người gửi mà bạn muốn chấp nhận chi phí từ họ.

Để truy cập Quản lý Chi phí Hàng nhập, hãy chọn liên kết dưới đây.

Quản lý Chi phí Hàng nhập