/
  • Update: Resumption of Services in China Mainland…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tạo Báo cáo Thanh toán

Công cụ Phân tích Thanh toán UPS

Công cụ Phân tích Thanh toán là phần mềm do UPS cung cấp nhằm hỗ trợ phân tích và phân bổ các chi phí vận chuyển một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nhập Dữ liệu Thanh toán UPS từ Trung tâm Thanh toán UPS vào Công cụ Phân tích Thanh toán để tạo nhiều báo cáo đa dạng mà có thể cung cấp hiểu biết sâu sắc về thông tin thanh toán UPS. 

Tải về Công vụ Phân tích Thanh toán UPS