của
  • Temporary Service Adjustments during National Day and Mid-Autumn Festival Holidays…Thêm
  • Temporary Service Adjustments due to Korea’s Thanksgiving Holiday…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Lập hoá đơn và Thanh toán

  • Xem và In Hóa đơn

    Sử dụng công cụ Xem Hóa đơn (Dữ liệu tính cước của UPS) để xem và in các hóa đơn được liên kết với tài khoản UPS đã đăng ký.