của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Bỏ đi một Gói hàng

Trang Lịch sử Vận chuyển cho phép bạn bỏ đi các lô hàng trong vòng 90 ngày qua. Trên trang này, bạn cũng có thể xem lịch sử vận chuyển của bạn trong 90 ngày qua cũng như chi tiết lô hàng, bao gồm thông tin gói hàng và chi phí vận chuyển.

Chú ý: Một số dịch vụ và chức năng của UPS CampusShip phải được Quản trị viên UPS CampusShip của bạn chỉ định. Để liên hệ với quản trị viên của bạn, hãy chọn nút Tìm Quản trị viên (nếu có) hoặc Hỗ trợ của Công ty ở cuối trang Tạo Lô hàng.

Cách Bỏ đi một Lô hàng

Lịch sử gửi hàng của bạn cho phép bạn hủy những chuyến hàng đã được thực hiện trong vòng 90 ngày trước đó.Trên trang này bạn cũng có thể xem lịch sử vận chuyển của bạn trong 90 ngày qua cũng như chi tiết lô hàng, bao gồm thông tin gói hàng và chi phí vận chuyển. Chú ý: Một số chức năng lịch sử vận chuyển có thể do Quản trị viên của bạn chỉ định.

Để bỏ đi một lô hàng, hãy chọn tab Vận chuyển và sau đó chọn Xem Lịch sử hoặc Bỏ đi Lô hàng. Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip có thể bỏ đi một lô hàng từ bảng các lô hàng trước. Chọn nút chuyển sang lô hàng mong muốn và sau đó chọn Bỏ đi Lô hàng. Bạn cũng có thể chọn bỏ đi một lô hàng cụ thể từ trang Hoàn thành Lô hàng.

Khi hiển thị lời nhắc, hãy chọn OK để xác nhận hành động Bỏ đi mà bạn đang yêu cầu. Để thoát khỏi hành động Bỏ đi, hãy chọn Huỷ.

Nếu OK được chọn, trang sẽ làm mới bằng một thông báo rằng hành động bỏ đi sẽ được xử lý nhưng sẽ mất ít phút để cập nhật thông tin trong hệ thống UPS.

Chú ý: Khi yêu cầu Bỏ đi của bạn đang được xử lý, không được thực hiện hành động gì khác trong ít phút. Để xác minh rằng yêu cầu Bỏ đi đã được cập nhật, hãy chọn trình duyệt chức năng Làm mới. Ký tự X sẽ xuất hiện trong cột bỏ đi của Lịch sử Vận chuyển của bạn.

Bạn cũng có thể bỏ đi một lô hàng từ trang Hoàn thành Lô hàng.

Trở lại Đầu trang

Làm cách nào để hủy các chuyến hàng đã hơn 90 ngày:

Để hủy một chuyến hàng đã được thực hiện trong vòng 90 ngày trước đó, hãy sử dụng Lịch sử gửi hàng UPS CampusShip.  Nếu bạn cần hủy một chuyến hàng đã qua 90 ngày, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của UPS.

Trở lại Đầu trang