của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Truy tìm Gói hàng

Có thể truy cập trang Tóm tắt Truy tìm ở trang Lịch sử Vận chuyển. Tóm tắt thể hiện thông tin hoàn chỉnh về mỗi lô hàng của Dịch vụ UPS CampusShip: Số Truy tìm; T́nh trạng của lô hàng; và thông tin tóm tắt liên quan đến ngày phát hàng theo lịch, điểm phát đến, dịch vụ vận chuyển và số gói hàng.

Số Theo dõi

Số Truy tìm UPS được gán tự động vào mỗi gói hàng. Bạn hoặc khách hàng của bạn có thể dùng số này để định vị gói hàng của mình trong hệ thống và xác định trạng thái phát hàng và các chi tiết khác.

Số Truy tìm UPS, đôi khi gọi là số 1Z, trông phải giống như ví dụ này:

 • 1Z9999999999999999


Nếu lô hàng bạn chọn trong trang Lịch sử Vận chuyển có nhiều gói hàng, bạn có thể xem phần tóm tắt mở rộng của lô hàng hoàn thành. Đi tới cột tóm tắt và chọn Cho xem Tất cả.

Để có cái nhìn toàn cảnh về quá trình vận chuyển của lô hàng được chọn, chọn Chi tiết dưới Số Truy tìm. Thông tin chi tiết về lô hàng hiển thị, bao gồm số gói hàng trong lô hàng, địa chỉ Gửi Đến, loại gói hàng, trọng lượng, thông tin về số tham chiếu, các sự kiện trong quá trình của gói hàng và thông tin phát hàng.

Để trở lại màn h́nh Tóm tắt Truy tìm từ màn h́nh chi tiết, chọn Quay lại Tóm tắt Truy t́m.

Trở lại Đầu trang

Truy tìm Chi tiết

Trang Chi tiết Truy tìm được truy cập từ Tóm tắt Truy tìm. Trên trang này, bạn xem lại các chi tiết vận chuyển và truy tìm của một gói hàng cụ thể.

Thông tin vận chuyển hiển thị bao gồm:

 • Trạng thái: Trạng thái Gói hàng
 • Phát hàng theo lịch: Tháng, Ngày, Năm
 • Đă vận chuyển tới: Thông tin Địa chỉ
 • Đă vận chuyển hoặc Thanh toán vào: Ngày Vận chuyển/Thanh Toán
 • Số truy tìm: Số 1Z
 • Loại dịch vụ: Tên Dịch vụ
 • Trọng lượng: Đơn vị đo lường phù hợp (Pound Mỹ hoặc kilôgam)
 • Nhiều Gói hàng: Số gói hàng có liên kết tới Cho xem Tất cả

Chi tiết truy tìm hiển thị bao gồm:

 • Ngày: Ngày hoạt động hiển thị trên mục ḍng đó
 • Thời gian: Thời gian hoạt động hiển thị trên mục ḍng đó
 • Khu vực: Khu vực hoạt động hiển thị trên mục ḍng đó
 • Hoạt động: Sự kiện riêng (ví dụ, quét mã vạch nước gửi, quét mã vạch nước đến, quét mã vạch dỡ hàng) trong quá tŕnh xử lý lô hàng. Từ danh sách các hoạt động được quét, bạn có thể xây dựng một bức tranh toàn cảnh về quá trình vận chuyển của một gói hàng từ địa điểm xuất phát tới địa điểm phát hàng.

Để quay lại màn hình Tóm tắt Truy tìm, chọn Quay lại Tóm tắt Truy tìm.

Trở lại Đầu trang