của
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tài liệu Hỗ trợ về UPS CampusShip

  • Tải về PDF

    Hướng dẫn UPS CampusShip cho Người Quản Trị và Chủ Hàng sẽ giúp bạn và nhân viên của bạn sử dụng các hệ thống vận chuyển.
  • Tải về Tài liệu Phát hành

    Thông báo hệ thống Dịch vụ UPS CampusShip mới của bạn và khung thời gian phát hành dự kiến cho người dùng Dịch vụ UPS CampusShip mục tiêu của công ty.