của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Vé Vận chuyển

Vé Vận chuyển là gì?

Vé Vận chuyển cho phép bạn tạo lô hàng chưa hoàn thành và lưu thông tin do đó bạn hoặc ai đó có thể gửi, phụ thuộc vào đặc quyền được chỉ định bởi quản trị viên của CampusShip. Khi bạn nhập một vài thông tin, bạn có thể lưu nó và in Vé Vận chuyển cho gói hàng của mình. Sau đó, người được cấp phép có thể sử dụng Vé Vận chuyển đính kèm vào gói hàng truy xuất, lưu dữ liệu lô hàng đã được lưu, hoàn thành thông tin, và in nhãn vận chuyển để hoàn thành lô hàng.

Trở lại Đầu trang

Tôi Tạo Vé Vận chuyển như thế nào?

Nếu bạn được chỉ định đặc quyền để tạo Vé Vận chuyển bởi Quản trị CampusShip, nhập thông tin gửi hàng vào trang Gửi hàng như bạn vẫn thường làm. Khi bạn nhập tất cả thông tin bạn có về lô hàng và bạn muốn lưu thông tin và tạo Vé Vận chuyển để cho phép lô hàng được hoàn thành sau này, chọn liên kết In và Lưu liên kết Vé Vận chuyển.

Sau đó in Vé Vận chuyển và đính kèm vào gói hàng do đó sau này bạn có thể gửi và lô hàng có thể được hoàn thành. Bạn cũng có thể tạo Vé Vận chuyển từ trang Tùy chọn Gửi hàng Bổ sung và trang Chọn Mẫu Xuất hàng (vị trí thích hợp).

Chú ý: Liên kết Vé Vận chuyển sẽ chỉ có sẵn đối với những người được quản trị viên chỉ định đặc quyền Vé Vận chuyển.

Trở lại Đầu trang

Tôi tiến hành Vé Vận chuyển như thế nào?

Để tiến hành Vé Vận chuyển, chọn Tiến hành Vé  Gửi hàng từ khu vực ở bên trái. Sau đó có thể quét mã vạch trên Vé Vận chuyển hoặc đánh ID Vé Vận chuyển và chọn Gửi. Sau đó bạn sẽ thấy thông tin gửi hàng không hoàn thành liên kết với Vé Vận chuyển này. Cung cấp thông tin về lô hàng bị thiếu để tiến hành Vé Vận chuyển.

Tùy thuộc vào đặc quyền được quản trị viên chỉ định cho bạn, bạn sẽ có thể hoàn thành nhóm thông tin khác:

  • Sửa Hoàn toàn Đặc quyền: Nếu bạn có thẩm quyền này, bạn có thể sửa thông tin lô hàng.
  • Đặc quyền Chỉ về Trọng lượng: Nếu bạn có thẩm quyền này, bạn có thể chỉ nhập trọng lượng của gói hàng trong lô hàng.


Không tính đến đặc quyền của bạn, bạn có thể chọn để cập nhật Vé Vận chuyển bằng cách chọn liên kết Cập nhật hoặc hoàn thành lô hàng và in nhãn vận chuyển bằng cách chọn Gửi hàng Bây giờ. Chọn để cập nhật vé lưu thông tin mới nhưng không in nhãn vận chuyển. Chọn Gửi hàng Bây giờ hoàn thành lô hàng, cho phép bạn in nhãn vận chuyển. Tùy chọn này cũng xóa Vé Vận chuyển từ quá trình Vé Vận Chuyển.

Trở lại Đầu trang

Tôi kiểm tra tình trạng của Vé Vận chuyển như thế nào?

Để xem danh sách Vé Vận chuyển bạn đã tạo, chọn Xem Vé Vận chuyển từ khu vực bên trái. Chú ý: Bạn sẽ chỉ có thể xem danh sách Vé Vận chuyển nếu Quản trị CampusShip chỉ định cho bạn đặc quyền tạo Vé Vận chuyển. Trang Lịch sử Vé Vận chuyển sẽ hiển thị tất cả Các Vé Vận chuyển mà bạn mới tạo mà chưa được tiến hành. Khi Vé Vận chuyển được tiến hành và lô hàng được tạo, Vé Vận chuyển sẽ không còn xuất hiện như một phần của Lịch sử Vé Vận chuyển. Vé Vận chuyển cũng sẽ được xóa khỏi danh sách này sau 30 ngày.

Bạn có thể xem và/hoặc sửa thông tin vận chuyển đối với mỗi Vé Vận chuyển (chọn Xoá/Sửa) hoặc xoá hết một hoặc nhiều Vé Vận chuyển (chọn Xoá). Bạn cũng có thể chọn để Lặp lại Lô hàng, điều này sẽ tạo ra lô hàng mới có cùng thông tin. Nếu bạn cần in lại Vé Vận chuyển thực tế liên kết với lô hàng đặc biệt (nếu vé gốc bị mất hoặc bị hủy), chọn Vé phù hợp từ danh sách và chọn In lại Vé.

Trở lại Đầu trang

Tôi có thể thêm giấy tờ hàng xuất vào Vé Vận chuyển của tôi được không?

Có, bạn có thể thêm giấy tờ hàng xuất vào Vé Vận chuyển nếu được yêu cầu. Đơn giản, tạo tài liệu phù hợp từ tiến trình Gửi Hàng và chọn In và Lưu Vé Vận chuyển. Tuy nhiên, nếu giấy tờ hàng xuất cần được cập nhật khi Vé Vận chuyển được tiến hành, chỉ một bộ xử lý với đặc quyền Sửa hoàn toàn sẽ có thể cập nhật thông tin.

Trở lại Đầu trang