của
 • Temporary Service Adjustments due to Korea’s Thanksgiving Holiday…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Sửa Nhóm Đặc Quyền

Cách Sửa Các Nhóm Đặc Quyền

Xác nhận thông tin mặc định đối với nhóm đặc quyền vận chuyển, hoặc biến đổi nó theo nhu cầu của công ty.

 1. Chọn tab Quản trị, đi tới Quản lý Đặc quyền Vận chuyển, và chọn Tìm kiếm Đặc quyền Vận chuyển. Trang hiển thị cho phép bạn tìm kiếm đối với nhóm đặc quyền vận chuyển cụ thể theo tên (hoặc một phần tên) có chứa, bắt đầu với, hoặc khớp với cụm từ tìm kiếm.
 2. Trang làm mới với kết quả tìm kiếm của bạn. Để thoát tìm kiếm của bạn, chọn Hủy.
 3. Định vị đặc quyền vận chuyển mà bạn muốn sửa đổi và chọn Xem/Sửa.
 4. Trang chi tiết đặc quyền vận chuyển mở cho nhóm đó. Bạn có hai cách để sửa nhóm đặc quyền:
  - Bật hoặc Tắt(ví dụ, không kiểm tra) tất cả các đặc quyền trong phần.
  - Bật hoặc Tắt (ví dụ, không kiểm tra) đặc quyền cụ thể bằng cách chọn hộp kiểm cá nhân (ví dụ, các dịch vụ vận chuyển được cho phép và phương thức lập hóa đơn hoặc thanh toán được cho phép, bổ sung và đặc quyền danh mục địa chỉ).
 5. Khi bạn đã nhập tất cả thông tin, chọn Cập nhật. Nếu cập nhật yêu cầu thêm thông tin, lời nhắc thông báo cho bạn trường nào cần được sửa đổi hoặc hoàn thành.

Chú ý: Nhóm đặc quyền vận chuyển phải được tạo vào được lưu trữ trong UPS CampusShip trước khi người dùng được chỉ định.