của
 • Temporary Service Adjustments during Chung Yeung Festival Holiday in Hong Kong SAR…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tạo Nhóm Đặc quyền

Cách Tạo Nhóm Đặc quyền

Sau khi xem lại các nhóm đặc quyền vận chuyển mặc định, bạn có thể muốn tùy chỉnh các nhóm để đáp ứng yêu cầu vận chuyển cụ thể của nhân viên. Khi bạn tạo và lưu một nhóm đặc quyền, bạn có thể chỉ định người dùng vào nhóm đó.

 1. Chọn tab Quản trị , đi tới Quản lý Đặc quyền Vận chuyển, và chọn Tạo Đặc quyền Vận chuyển.
 2. Trang Chi tiết Đặc quyền Vận chuyển hiển thị. Để thoát quy trình này, chọn Hủy.
 3. Nhập tên nhóm đặc quyền vận chuyển (tối đa 35 số ký tự), sau đó, chọn thông tin nhóm đặc quyền vận chuyển. Bạn có hai cách để xây dựng nhóm đặc quyền:
  - Kích hoạt TẤT CẢ đặc quyền trong một phần
  - Kích hoạt các đặc quyền cụ thể bằng cách chọn từng hộp kiểm (ví dụ, các dịch vụ vận chuyển được cho phép và phương thức thanh toán hoặc lập hóa đơn bổ sung, được cho phép, và đặc quyền danh mục địa chỉ)
 4. Khi bạn nhập tất cả thông tin, chọn Tạo. Nếu cập nhật yêu cầu thêm thông tin, lời nhắc thông báo cho bạn trường nào cần được sửa đổi hoặc hoàn thành.

Chú ý: Nhóm đặc quyền vận chuyển phải được tạo và được lưu trữ trong UPS CampusShip trước khi người dùng có thể được chỉ định.