của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Ưu tiên Vận chuyển

Dịch vụ UPS CampusShip được sắp xếp để xử lý các lô hàng sử dụng danh mục địa chỉ, thiết lập trước các dịch vụ vận chuyển, và các lựa chọn gói hàng từ ưu tiên vận chuyển.

Tùy chọn Vận chuyển

Mô đun Tùy chọn Vận chuyển bao gồm danh sách thả xuống Dịch vụ Vận chuyển và danh sách thả xuống loại gói hàng.

Lưu ý: Một số dịch vụ và chức năng của UPS CampusShip phải được Quản trị viên UPS CampusShip của bạn chỉ định. Để liên hệ với quản trị viên của bạn, hãy chọn nút Tìm Quản trị viên (nếu có) hoặc Hỗ trợ của Công ty ở cuối trang Tạo Lô hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tài nguyên của UPS.com.

Dịch vụ: Thiết lập ưu tiên cho Dịch vụ Vận chuyển của UPS sẽ làm cho dịch vụ đó thành lựa chọn mặc định trong danh sách thả xuống Dịch vụ Vận chuyển trên trang Tạo Lô hàng. Bạn có thể sửa bất kỳ một lựa chọn dịch vụ tạo trước nào khi bạn đang xử lý một lô hàng.

Đóng gói: Nếu ưu tiên Gói hàng đã được thiết lập trước, ưu tiên đó sẽ là lựa chọn mặc định cho danh sách thả xuống Gói hàng trên trang Tạo Lô hàng. Một số kiểu đóng gói có thể không hợp lệ với lựa chọn dịch vụ của bạn.

Để lưu các Ưu tiên Gói hàng hoặc Dịch vụ được sửa đổi, chọn Cập nhật. Để biết thêm thông tin về Gói hàng, hãy xem phần Gói hàng trong hướng dẫn này.

Trở lại Đầu trang

Tuỳ chọn các Giá trị Tham chiếu

Phần các Giá trị Tham chiếu cho phép thiết lập các số tham chiếu mặc định hiển thị khi mở mẫu vận chuyển. Bạn có thể giữ các giá trị hoặc ghi đè lên chúng.

Các số tham chiếu được sử dụng để phản ánh các số đơn đặt mua hàng, số hóa đơn, v.v... Các số tham chiếu có một giá trị (chữ cái, số, hoặc chữ số) và một mô tả.

Quản trị viên có thể tạo hoặc nhập các số tham chiếu và lưu chúng dưới dạng các danh sách. Người gửi hàng của Công ty có thể chọn và xác thực các số tham chiếu từ các giá trị đã biết trong danh sách. Để tìm kiếm danh sách và chọn một giá trị số tham chiếu cụ thể, hãy chọn Tìm kiếm bên cạnh trường số tham chiếu.

Để lưu bất kỳ ưu tiên số tham chiếu sửa đổi nào, hãy chọn Cập nhật.

Trở lại Đầu trang

Tùy chọn phương thức thanh toán

Phần Phương thức Thanh toán cho phép bạn thiết lập một phương thức thanh toán để hiển thị phương thức thanh toán mặc định khi đang xử lư lô hàng. Các lựa chọn về phương thức thanh toán mặc định là một Tài khoản UPS liên quan đến địa điểm vận chuyển của bạn hoặc một thẻ thanh toán (ví dụ như thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, nếu có).

Để lưu các ưu tiên Thanh toán được sửa đổi, chọn Cập nhật.

Lưu ý: Một số tùy chọn thanh toán có thể bị giới hạn bởi quản trị viên của công ty bạn. Để biết thêm thông tin về các phương thức thanh toán, hãy xem các Phương thức Thanh toán trong hướng dẫn này.

Trở lại Đầu trang

Tuỳ chọn Lịch sử Vận chuyển

Module Lịch sử Vận chuyển tác động đến cách các lô hàng trước đó hiển thị thông tin tóm tắt.

Để thay đổi những gì các trường hiển thị trong cột bảng:

 1. Bỏ trống ô đánh dấu Sử dụng Các Thiết đặt Bảng Lịch sử Mặc định.
 2. Để thay đổi số ngày được hiển thị, chọn 1 ngày, 7 ngày, 30 ngày, hay tuỳ chỉnh phạm vi ngày từ danh mục thả xuống.

  Để thay đổi thông tin hiển thị, chọn một danh mục thả xuống Thay đổi Hiển thị Thành cho một trong bốn cột cụ thể. Chọn trường mà bạn muốn hiển thị trong cột bảng. Để đảm bảo trường tương tự chưa được chọn cho nhiều hơn một cột, xem lại lựa chọn của bạn.

  Để thay đổi cách sắp xếp các cột trong bảng, hăy chọn một trong các lựa chọn cột trong danh sách thả xuống Phân loại Bảng theo. Bạn có thể đặt các kết quả của cột để hiển thị theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách chọn nút liên quan.


Để khôi phục các thiết đặt cột mặc định, chọnô đánh dấu Sử dụng Thiết đặt Bảng Lịch sử Mặc định. Bước này sẽ phục hồi lại các thiết đặt của trang Lịch sử Vận chuyển UPS CampusShip sau khi bạn đã sửa đổi các thiết đặt hiển thị cột và muốn khôi phục các cột bảng mặc định và sắp xếp thứ tự.

Để lưu các ưu tiên Lịch sử Vận chuyển được sửa đổi, chọn Cập nhật.

Trở lại Đầu trang

Tuỳ chọn Nhận hàng, In, và Danh mục Địa chỉ

Mô đun Thời gian Yêu cầu Nhận hàng của UPS cho phép thiết lập thời gian chuẩn khi các gói hàng cùng với các yêu cầu nhận hàng sẵn sàng để nhận. Đồng thời, bạn có thể đặt thời gian gần nhất bạn muốn các gói hàng được nhận.

Mô đun Ưu tiên In cho phép bạn thiết lập các ưu tiên máy in của mình để quản lý việc in ấn các biên nhận và nhãn khi xử lý các lô hàng.

 • Chọn ô đánh dấu In Giấy Biên nhận để giấy biên nhận sẵn sàng được in ra bất kỳ khi nào hoàn thành một lô hàng.
 • Chọn các ô đánh dấu máy in nhiệt để máy in bằng giấy cảm nhiệt của UPS của bạn in các nhãn và giấy biên nhận thay vì sử dụng máy in laze. Lưu ý: Bạn phải cài đặt máy in bằng giấy cảm nhiệt của UPS để tuỳ chọn này hoạt động. Để cài đặt máy in bằng giấy cảm nhiệt của UPS, chọn liên kết để tải về các trình điều khiển máy in.
 • Để thử bất kỳ máy in nào (laze hay bằng giấy cảm nhiệt), chọnIn Nhãn mẫu.

Mô đun Danh mục Địa chỉ cho phép bạn đặt ưu tiên danh mục địa chỉ để lưu tự động các địa chỉ mới vào Danh mục Địa chỉ UPS khi xử lý các lô hàng trên UPS CampusShip.

Để lưu các ưu tiên được sửa đổi, chọn Cập nhật.

Trở lại Đầu trang