của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tạo Lô hàng

Dịch vụ UPS CampusShip trao cho bạn các công cụ vận chuyển hiệu quả. Quy trình vận chuyển cho phép tạo nhãn gói hàng nhanh chóng và hợp lý bằng cách sử dụng các danh mục địa chỉ, danh sách phân phối, ưu tiên vận chuyển và các giá trị được thiết lập sẵn bởi quản trị viên của bạn. Để có được sự linh hoạt tối đa, bạn có thể thay đổi hay ghi đè trực tiếp lên hầu hết các giá trị được thiết lập sẵn trên màn hình Vận chuyển.

Lưu ý:Một số dịch vụ và chức năng của UPS CampusShip phải được Quản trị viên UPS CampusShip của bạn chỉ định. Để liên hệ với quản trị viên của bạn, hãy chọn nút Tìm Quản trị viên (nếu có) hoặc Hỗ trợ của Công ty ở cuối trang Tạo Lô hàng .

Bắt đầu


Sử dụng Danh mục Địa chỉ

Bạn có một số tuỳ chọn để điền trường địa chỉ Gửi Đến:

  • Nhập vào tên người nhận hoặc tên danh sách phân phối. Một danh sách các mục nhập phù hợp sẽ được hiển thị khi bạn nhập.
  • Chọn địa chỉ hoặc danh sách phân phối từ danh sách thả xuống các địa chỉ riêng của bạn.
  • Chọn một địa chỉ hoặc danh sách phân phối từ Danh mục Địa chỉ Công ty của công ty bạn.
  • Chọn một địa chỉ từ Danh mục Địa chỉ Bên ngoài.
  • Nhập địa chỉ mới bằng cách chọn Nhập Địa chỉ Mới.

Gói hàng, các Dịch vụ và Thông tin Thanh toán

Gói hàng
Xem lại lựa chọn Gói hàng và thay đổi nếu cần. Nếu bạn có ưu tiên Gói hàng được cài đặt trước, ưu tiên đó sẽ hiển thị trong danh sách Gói hàng thả xuống.

Chọn số gói hàng (tối đa 20) trong lô hàng của bạn từ menu thả xuống. Cài đặt mặc định là một gói hàng.

Nhập tổng trọng lượng lô hàng của bạn:

  • Nếu bạn chọn Phong bì UPS làm gói hàng của bạn, không bắt buộc phải có trọng lượng.
  • Nếu bạn chọn Đóng gói Khác, nhập tổng trọng lượng khối cho lô hàng của bạn.

Nếu lô hàng của bạn có trên một gói hàng, bạn sẽ có cơ hội chỉ định các giá trị khác nhau cho mỗi gói hàng, hoặc bạn có thể sử dụng các giá trị như nhau cho tất cả các gói hàng. Nếu bạn chọn Không Sử dụng giá trị tương tự cho tất cả gói hàng, bạn có thể nhập thông tin chi tiết từng gói hàng trong lô hàng của bạn trên trang tiếp theo. Để xóa gói hàng khỏi lô hàng, chọn Xóa ngay cạnh thông tin gói hàng.

Xem lại lựa chọn Dịch vụ Vận chuyển của bạn, và thay đổi nếu cần. Nếu bạn không chắc chắn dịch vụ nào là tốt nhất cho lô hàng của bạn, hãy chọn liên kết So sánh các Tùy chọn Dịch vụ bên cạnh menu Dịch vụ thả xuống để biết thêm thông tin về lựa chọn của bạn. Nếu bạn có ưu tiên Dịch vụ Vận chuyển được cài đặt trước, ưu tiên đó sẽ hiển thị trong menu Dịch vụ thả xuống.

Nhập Số Tham chiếu
Nhập bất kỳ Số Tham chiếu bắt buộc hoặc cần thiết nào. (Một Số Tham chiếu có thể được yêu cầu và cung cấp bởi quản trị viên của bạn). Nếu quản trị viên của bạn đã xác định trước các Số Tham chiếu mặc định thì giá trị Số Tham chiếu sẽ xuất hiện dưới dạng chữ mà bạn không thể chỉnh sửa hay tìm kiếm.

Phương thức Thanh toán
Phương thức Thanh toán của bạn hầu hết sẽ được cài đặt mặc định là tài khoản UPS với địa chỉ gửi hàng của bạn, hoặc bạn có thể cài đặt ưu tiên gửi hàng (nghĩa là thẻ thanh toán hoặc số tài khoản của chủ thể bên thứ ba) trong biểu mẫu gửi hàng của bạn. Để chỉnh sửa phương thức thanh toán cho lô hàng hiện tại, chọn từ menu thả xuống Lập hóa đơn Chi phí Gửi hàng cho.

Để xem chi tiết Gửi hàng, chọn hộp kiểm Xem lại chi tiết Gửi hàng, bao gồm giá, trước khi Hoàn chỉnh lô hàng này. Để hoàn chỉnh lô hàng và in nhãn gói hàng, chọn lựa Next (Kế tiếp).

Trở lại Đầu trang

Dịch vụ Tùy chọn


Giá trị Khai báo
Trách nhiệm pháp lý của UPS bị giới hạn như được nêu trong các điều khoản áp dụng và điều kiện vận chuyển có thể áp dụng. Bạn có thể tăng giới hạn trách nhiệm pháp lý của UPS bằng cách khai báo giá trị cao hơn cho vận chuyển và trả phí tính thêm. Giá trị khai báo tối đa đối với một gói hàng là 50.000 USD hoặc tương đương tiền tệ địa phương cho các giao dịch tài khoản UPS (bao gồm giao dịch thẻ thanh toán mà số tài khoản UPS được cung cấp) và 5.000 USD hoặc tương đương tiền tệ địa phương cho các giao dịch thẻ thanh toán. Nhập giá trị khai báo, và bạn sẽ bị tính cước gia tăng đối với bất kỳ khoản nào cao hơn 100 USD hoặc tương đương tiền tệ địa phương.

Dịch vụ Trả hàng
Khi chọn một Dịch vụ Trả hàng UPS, nhập Diễn giải Mua bán hàng hóa. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Trả hàng, xem trợ giúp Dịch vụ Trả hàng.

Quantum View Notify ®
Nếu địa chỉ bạn nhập hoặc chọn có địa chỉ e-mail, bạn có thể đánh dấu vào ô để gửi thông báo vận chuyển Quantum View Notify tới tối đa năm địa chỉ e-mail. Bạn cũng có thể chọn gửi thông báo phát hàng và trường hợp ngoại lệ tới địa chỉ bạn chọn. Hoặc bạn có thể chọn Thêm Tùy chọn Vận chuyển để sửa đổi hoặc nhập cài đặt Quantum View Notify của bạn. Bạn có thể nhập địa chỉ e-mail, chọn loại thông báo, và bao gồm cả một thông báo bằng e-mail.

UPS carbon neutral
Vận chuyển UPS carbon neutral đem lại lựa chọn đền bù cho các phát thải các-bon liên quan đến việc vận chuyển lô hàng của bạn.

Trở lại Đầu trang