của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch vụ Trả hàng

UPS CampusShip cung cấp các dịch vụ trả hàng cho phép bạn và khách hàng của bạn trả lại hàng hoá bằng cách trả phí danh nghĩa. Chú ý: Dịch vụ trả hàng chỉ có sẵn ở một số quốc gia được lựa chọn.

Trước khi chọn một Dịch vụ Trả hàng, thực hiện các nhiệm vụ của quy trình lô hàng thông thường: Mở một Danh mục Địa chỉ của bạn, và chọn hoặc nhập địa chỉ Gửi đến. Chọn loại Dịch vụ Vận chuyển và Gói hàng. Nhập trọng lượng (nếu cần cho loại gói hàng) và kích thước gói hàng (nếu sử dụng gói hàng của riêng bạn). Nhập hoặc chọn Số Tham chiếu. Tiếp theo chọn từ các tùy chọn Dịch vụ Trả hàng:

Trả hàng UPS - In Nhãn Trả hàng

Với Trả hàng UPSSM - In Nhãn Trả hàng, bạn có thể tạo ra một nhãn trả hàng và gửi nó cho người nhận cùng với lô hàng của bạn hoặc gửi riêng.

Chú ý: Giá trị khai báo trên dịch vụ này giới hạn tới US$1.000 hoặc tương đương tiền tệ địa phương. Có một chi phí dịch vụ bổ sung cho từng gói hàng.

Bước 1 - Chọn In Nhãn Trả hàng trong danh sách thả xuống Các dịch vụ Trả hàng và nhập Diễn giải Mua bán Hàng hóa được yêu cầu. Từ màn hình này hoặc màn hình Xem trước Lô hàng, chọn Gửi hàng Bây giờ.

 • Nếu bạn chọn trang Xem trước Lô hàng có thể chỉnh sửa được, bạn sẽ thấy rằng các địa chỉ Gửi Đến và Gửi Từ đã được đổi thành các địa chỉ Nhận hàng từ và Trả hàng tới. Để sửa các địa chỉ này, hãy chọn Sửa bên cạnh địa chỉ mà bạn muốn sửa đổi. Xác minh rằng thông tin trả hàng là chính xác, và chọn Gửi hàng Bây giờ.


Bước 2
- Hoàn thành Nhãn Trả lại Lô hàng bằng cách chọn hộp kiểm nhãn và giấy biên nhận nếu muốn. Sau đó chọn Xem/In để tạo nhãn.

Trở lại Đầu trang

Cộng vào phần trả hàng UPS:

Với UPS ReturnSM Plus , lái xe của UPS chuyển một nhãn trả hàng in trước tới địa chỉ nhận hàng được chỉ định khi cố gắng nhận gói hàng trả lại. Có hai tùy chọn:

 • 1 Cố gắng Nhận hàng tại UPS cho phép người gửi yêu cầu một cố gắng nhận hàng để trả lại một gói hàng tương thích UPS. Nếu gói hàng không thể nhận được, nhãn được để lại cho người nhận để trả lại gói hàng thông qua UPS.

  Chú ý: Giá trị khai báo trên dịch vụ này giới hạn tới US$1.000 hoặc tương đương tiền tệ địa phương. Có một chi phí dịch vụ bổ sung cho mỗi gói hàng.

 • 3 Cố gắng Nhận hàng tại UPS cho phép người gửi yêu cầu tới ba lần cố gắng nhận hàng để trả lại gói hàng tương thích UPS. Sau cố gắng nhận hàng lần thứ ba, nhãn được trả lại cho UPS.

  Chú ý: Giá trị khai báo trên dịch vụ này giới hạn tới US$50.000 hoặc tương đương tiền tệ địa phương. Có một chi phí dịch vụ bổ sung cho từng gói hàng.


Bước 1
- Chọn hoặc là 1 Cố gắng Nhận hàng tại UPS hoặc là 3 Cố gắng Nhận hàng tại UPS trong danh sách thả xuống Các dịch vụ Trả hàng và nhập Diễn giải Mua bán Hàng hóa được yêu cầu. Từ màn hình này hoặc màn hình Xem trước Lô hàng, hãy chọn Gửi hàng Bây giờ.

 • Nếu bạn chọn trang Xem trước Lô hàng có thể sửa được, bạn sẽ thấy rằng các địa chỉ Gửi Đến và Gửi Từ đã được đổi thành các địa chỉ Nhận hàng từ và Trả hàng tới. Bạn có thể sửa các địa chỉ trên màn hình này. Xác minh rằng thông tin trả hàng là chính xác, và chọn Gửi hàng Bây giờ.


Bước 2 - Hoàn thành Lô hàng Trả lại của bạn bằng cách chọn hộp kiểm giấy biên nhận. Chọn Xem/In và xem các Bước Tiếp theo được gợi ý. Nhãn sẽ được in và phân phối bởi UPS; nó sẽ không được gửi tới máy in cục bộ của bạn.

Trở lại Đầu trang

Nhãn Trả hàng Điện tử UPS

Để gửi một nhãn trả hàng bằng e-mail tới khách hàng của bạn, hãy chọn Nhãn Trả hàng Điện tử UPS trong các tùy chọn Dịch vụ Trả hàng trên màn hình Gửi một Gói hàng khi bạn xử lý lô hàng của mình. Khách hàng của bạn có thể in nhãn trả hàng với một giấy biên nhận và xem thông tin về cách sắp xếp gom hàng.

Bước 1 - Chọn Nhãn Trả hàng Điện tử UPS trong danh sách thả xuống Dịch vụ Trả hàng và nhập Diễn giải Mua bán Hàng hóa được yêu cầu từ màn hình này hoặc trang Thêm Các Tuỳ chọn Vận chuyển. Sau đó chọn Gửi hàng Bây giờ.

Bước 2 - Nếu bạn muốn in một giấy biên nhận cho Lô hàng Trả lại của mình, hãy chọn hộp kiểm giấy biên nhận và sau đó chọn Xem/In.UPS sẽ e-mail nhãn đến khách hàng của bạn; nhãn sẽ không được gửi tới máy in cục bộ của bạn.

Trở lại Đầu trang

UPS In và Gửi thư Nhãn Trả hàng

UPS cũng có thể in và gửi thư một nhãn trả hàng tới khách hàng cho bạn, cung cấp một tuỳ chọn trả hàng phù hợp cho các trường hợp khác nhau, bao gồm nhận sản phẩm. Để gửi thư một nhãn trả hàng tới khách hàng của bạn, chọn UPS In và Gửi thư Nhãn Trả hàng trong các tuỳ chọn Dịch vụ Trả hàng khi bạn xử lý lô hàng của mình.

Bước 1 - Chọn UPS In và Gửi thư Nhãn Trả hàng trong danh sách thả xuống Dịch vụ Trả hàng và nhập Diễn giải Mua bán Hàng hóa được yêu cầu. Từ màn hình này hoặc màn hình Xem trước Lô hàng, chọn Gửi hàng Bây giờ.

Bước 2 - Nếu bạn muốn in một giấy biên nhận cho Lô hàng Trả lại của bạn, hãy chọn hộp kiểm giấy biên nhận và sau đó chọn Xem/In. UPS sẽ tự động gửi thư nhãn tới khách hàng của bạn; nhãn sẽ không được gửi tới máy in cục bộ của bạn.

Trở lại Đầu trang