của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Số Tham chiếu

Là Quản trị viên, bạn có thể yêu cầu người dùng nhập một, hai, hoặc ba số tham chiếu để hỗ trợ chức năng truy tìm lô hàng, kế toán, hoặc các chức năng quản lý khác của công ty bạn. Bạn có thể sử dụng các số tham chiếu để phản ánh số đơn đặt hàng, số hóa đơn, mã khách hàng/vấn đề, mã phòng, mã chi phí, số dự án, v.v... Khi đó, sử dụng danh mục tham chiếu cụ thể bạn đã tạo ra, bạn có thể lập báo cáo kinh doanh.

Bạn có thể tạo số tham chiếu bằng cách gán cho chúng giá trị (chữ cái, số, hoặc chữ số) và phần mô tả.

  • Ví dụ 1: Số Tham chiếu "ABC-123-NY" với phần mô tả "Kho lưu trữ ABC, Đường 123, New York."
  • Ví dụ 2: Số Tham chiếu "ACCT-LAX" với phần mô tả "Kế toán - Văn phòng Sân bay Los Angeles."
  • Ví dụ 3: Số Tham chiếu "123-07-02" với phần mô tả "Case 123 Jones v. State, tháng Bảy 2002"Các giá trị có thể mặc định đối với các số tham chiếu được nhập vào ưu tiên vận chuyển của người dùng. Các trường đó sẽ tự động điền vào khi mẫu vận chuyển được mở, và người dùng có thể giữ nguyên giá trị hoặc ghi đè lên giá trị đó.