của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hồ sơ và Mật khẩu

Bạn có quyền thay đổi mật khẩu và sửa đổi hồ sơ Dịch vụ UPS CampusShip của bạn. Chỉ có Công ty của bạn hoặc Điều hành quản lý khu vực có thể đăng ký bạn vào hệ thống và thiết lập đặc quyền vận chuyển của bạn.

Thông tin Hồ sơ của bạn

Quản trị viên Công ty hoặc Khu vực có thể đăng ký người dùng UPS CampusShip mới bằng cách cung cấp hồ sơ và thông tin đặc quyền nhất định và lưu chúng vào trong hệ thống. Bạn có thể sửa đổi các phần thông tin hồ sơ của mình bất kỳ lúc nào.

Để thay đổi hồ sơ của bạn, chọn Cài đặt của tôi ở trên cùng của trang và chọn Sửa hồ sơ của tôi. Để lưu thay đổi, chọn Cập nhật. Chắc chắn rằng các trường được yêu cầu được bôi đậm chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được trước khi gửi. Nếu cập nhật không thành công, lời nhắc thông báo cho bạn biết trường nào cần được sửa đổi hoặc hoàn thành.

Trở lại Đầu trang

Cách Thay đổi Mật khẩu của bạn

Thay đổi Mật khẩu của bạn

 1. Trên trang Cài đặt của tôi, hãy chọn Thay đổi Mật khẩu.
 2. Nhập mật khẩu mới và xác nhận.
 3. Chọn Cập nhật để lưu trữ mật khẩu mới của bạn trong hồ sơ UPS CampusShip.


Dịch vụ UPS CampusShip sẽ cập nhật hồ sơ người dùng của bạn với thông tin mật khẩu mới. Lần đăng nhập tiếp theo, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới của bạn.

Quên mật khẩu?

 1. Trên trang đăng nhập, chọn đường liên kết Quên ID Người Dùng hoặc Mật khẩu .
 2. Để có mật khẩu tạm thời, xin vui lòng nhập vào ID Người Dùng và địa chỉ e-mail của bạn, sau đó chọn Gửi.
 3. Bạn sẽ nhận một e-mail chứa mật khẩu tạm thời để đăng nhập vào UPS CampusShip.
 4. Sau đó, bạn sẽ được nhắc là cần chọn mật khẩu mới. Chọn Thay đổi Mật khẩu để cập nhật.


 

Yêu cầu Tên người dùng

 1. Trên trang đăng nhập, chọn đường liên kết Quên ID Người Dùng hoặc Mật khẩu .
 2. Để có được ID Người Dùng của bạn, hãy nhập địa chỉ e-mail của bạn, rồi chọn Gửi.
 3. Bạn sẽ nhận được một email có chứa ID Người Dùng UPS của bạn.
Trở lại Đầu trang