của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Những thắc mắc thường gặp về Thanh toán

Tôi có thể dùng Tùy chọn Thanh toán tính cước lô hàng cho ai đó như Người nhận Trả tiền hoặc Chủ thể thứ 3 Thanh toán?

UPS CampusShip cung cấp tùy chọn thanh toán Người nhận Trả tiền và Chủ thể thứ 3 Thanh toán. Người nhận Trả tiền để bạn lập hóa đơn cước vận chuyển cho người nhận lô hàng. Chủ thể thứ 3 Thanh toán để bạn lập hóa đơn cước vận chuyển cho người gửi hoặc người nhận lô hàng. Bạn có thể chọn tùy chọn thanh toán khi đang xử lý lô hàng.

Trở lại Đầu trang

Tôi có thể bỏ gói hàng trong UPS CampusShip bằng cách nào?

Để bỏ gói hàng, chọn tab Vận chuyển rồi chọn Xem Lịch sử hoặc Bỏ đi Lô hàng. Nếu lô hàng bạn muốn bỏ không xuất hiện trong lịch sử của bạn, hãy đợi vài phút và làm mới lại màn hình. Xác định lô hàng để bỏ, chọn nút cạnh lô hàng, và chọn Bỏ đi Lô hàng. Bạn cũng có thể bỏ lô hàng từ trang Hoàn thành Lô hàng.

Lô hàng và tất cả các gói hàng trong lô hàng này sẽ bị bỏ và một "x" sẽ xuất hiện cạnh lô hàng trong cột đã bỏ. Bạn có thể bỏ đi gói hàng UPS CampusShip từ lịch sử vận chuyển của bạn chỉ trong vòng 90 ngày xử lý gói hàng.

Lưu ý: Nếu bạn cần bỏ lô hàng quá 90 ngày, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng UPS.

Trở lại Đầu trang

Tôi nên làm gì nếu lô hàng của tôi bị hỏng?

Hãy xem điều khoản và điều kiện của UPS địa phương bạn hoặc liên lạc với UPS.

Đối với Hoa Kỳ và Puerto Rico
Để nộp khiếu nại, người gửi có thể gọi Dịch vụ Khách hàng Của UPS theo số 1-800-PICK-UPS (1-800-742-5877).

Nếu bạn là người nhận, thông báo cho người gửi để bắt đầu quy trình khiếu nại.

Nếu bạn là người gửi, Dịch Vụ Khách Hàng của UPS sẽ gửi cho bạn một số khiếu nại, được biết như là số LDI cùng với địa chỉ phòng khiếu nại UPS địa phương của bạn. Sau đó bạn có thể gửi những gói hàng này tới phòng khiếu nại:

  • Hóa đơn và chữ ký của bạn cho các gói hàng bị hỏng
  • Một bản sao hoá đơn gốc hoặc bản kê để thể hiện giá trị mặt hàng
  • Một bản sao giấy biên nhận vận chuyển gốc


Khi Phòng Khiếu nại UPS nhận được thông tin đã yêu cầu, khiếu nại của bạn sẽ được xử lý trong vòng năm ngày làm việc.

Trở lại Đầu trang