của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tổng quan Cài đặt

Cách bắt đầu

Khi đại diện dịch vụ UPS CampusShip của bạn đã đăng ký công ty bạn, bạn sẽ nhận được hai e-mail:

  • Một e-mail có ID Người dùng và URL để đăng nhập
  • Một e-mail có mật khẩu tạm thời

Phần sau đây giới thiệu vắn tắt về cách bắt đầu. Tất cả các bước phác thảo dưới đây được nêu chi tiết trong những phần riêng biệt của hướng dẫn này.

Đăng nhập lần đầu của Quản trị viên Công ty của dịch vụ UPS CampusShip (CSCA)

Bước 1 - Nhận e-mail có URL, ID, và mật khẩu đăng nhập. Khi đăng nhập, đồng ý với Các Điều khoản và Điều kiện.

Bước 2 - Xem Lại và hoàn thành thông tin mật khẩu CSCA.

Thiết lập Công ty

Bước 1 - Xem lại và sửa thông tin khu vực công ty đầu tiên.

  • Sửa thông tin liên lạc CSCA; thêm hoặc sửa thông tin liên lạc dành cho khâu hỗ trợ của dịch vụ UPS CampusShip.
  • Tạo hoặc nhập khu vực bổ sung. (Tùy chọn)


Bước 2 - Xem lại và sửa nhóm đặc quyền vận chuyển mặc định.

  • Tạo nhóm đặc quyền vận chuyển bổ sung. (Tùy chọn)
  • Cài đặt hành động số tham chiếu mặc định trong nhóm đặc quyền. (Tùy chọn)

Bước 3 - Tạo hoặc nhập số tham chiếu. (Tùy chọn)

Bước 4 - Tạo hoặc nhập người dùng.

  • Sửa đổi đặc quyền người dùng để phản ánh trạng thái người dùng hay di chuyển hoặc thẩm quyền quản trị, nếu cần.
  • Chọn hoặc chỉ định nhóm đặc quyền vận chuyển mặc định hoặc tùy chỉnh khác cho người dùng. (Tùy chọn)


Bước 5
- Tạo hoặc nhập Danh mục Địa chỉ Công ty. (Tùy chọn)

Dịch vụ UPS CampusShip giờ đã sẵn sàng để triển khai. Các phần trong hướng dẫn này chỉ cho bạn các bước chi tiết để giúp người gửi được ủy quyền của công ty bạn sử dụng hệ thống mới.