của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Quản lý Người dùng

Tôi tạo người dùng mới như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Người dùng, và chọn Tạo Người dùng. Trang này cho phép bạn tạo người dùng mới.

Sau khi hoàn thành thông tin người dùng, bạn có thể :

  • Chỉ định một khu vực vận chuyển vào người dùng đang được tạo. Nếu bạn không chắc chắn về Tên Khu vực Vận chuyển, chọn Tìm kiếm
  • Chỉ định nhóm đặc quyền vận chuyển vào người dùng đang được tạo. Nếu bạn không chắc chắn về tên Đặc quyền Vận chuyển, chọn Tìm kiếm

Chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu (được bôi đậm) chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được trước khi chọn Tạo. Trang xác nhận tạo thành công người dùng hiển thị. Để tạo người dùng khác, chọn Tạo Người dùng từ phía bên trái của trang hoặc từ trang xác nhận.

Để sửa đổi đặc quyền người dùng đã được tạo, chẳng hạn như chỉ định khả năng để gửi gói hàng từ nhiều khu vực (Tình trạng người dùng hay di chuyển), hoặc chỉ định thẩm quyền quản trị, chọn Sửa đổi Đặc quyền trên trang xác nhận Tạo Thành công Người dùng. Khi bạn hoàn thành tất cả các trường cần thiết chọn Cập nhật.

Trở lại Đầu trang

Tôi sửa người dùng hiện có như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Người dùng, và chọn Tìm kiếm Người dùng. Sau khi thực hiện tìm kiếm, chọn người dùng để sửa từ danh sách Kết quả Tìm kiếm. Để sửa người dùng, chọn Xem/Sửa.

Bạn có thể sửa đổi tìm kiếm bằng cách thay đổi tiêu chí tìm kiếm hoặc nhập các khu vực để tìm kiếm. Khi bạn đã chọn người dùng, màn hình tóm tắt người dùng sẽ hiển thị.

Để sửa thông tin người dùng cụ thể, chọn liên kết Sửa .Chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu (được bôi đậm) chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được trước khi chọn Cập nhật để lưu những thay đổi.

Trở lại Đầu trang

Tôi xoá người dùng như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Người dùng, và chọn Tìm kiếm Người dùng. Sau khi thực hiện tìm kiếm, chọn người dùng để xóa từ danh sách Kết quả Tìm kiếm. Để xóa người dùng, chọn Xóa.

Bạn có thể sửa đổi tìm kiếm bằng cách thay đổi tiêu chí tìm kiếm hoặc nhập các khu vực để tìm kiếm. Một Màn hình Xác nhận Xóa sẽ hiển thị hiện lên người dùng mà bạn đang muốn xoá.

Chú ý: Xoá một người dùng nghĩa là xóa tất cả thông tin về người dùng đó được lưu trữ trong Dịch vụ UPS CampusShip.

Trở lại Đầu trang

Tôi nên làm gì khi người dùng không thể cài đặt lại mật khẩu của họ?

Chọn Quản lý Người dùng từ phía bên trái của trang, và sau đó chọn Tìm kiếm Người dùng. Nhập tên người dùng mong muốn và chọn Tìm kiếm. Đánh dấu người dùng mong muốn trên kết quả tìm kiếm và chọn Xem/Sửa. Chọn liên kết Sửa bên cạnh nhãn Chi tiết Người dùng.

Trên trang chi tiết người dùng, kiểm tra hộp Cài đặt lại Mật khẩu Người dùng và chọn Cập nhật. Mật khẩu người dùng cũ và thông tin phản hồi/thử thách sẽ được cài đặt lại. Người dùng sẽ nhận được một e-mail có mật khẩu tạm thời. Người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu tạm thời, thay đổi mật khẩu, và nhập thông tin phản hồi và thách thức mới.

Trở lại Đầu trang

Liên hệ UPS

Để được trả lời các thắc mắc về UPS CampusShip, vui lòng liên hệ với người quản trị UPS CampusShip của bạn. Để được Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip, vui lòng chọn liên kết dưới đây.

Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip