của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Quản lý Số Tham chiếu

Tôi tạo danh sách số tham chiếu mới như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, sau đó đi tới Quản lý Số Tham chiếu. Chọn Tạo Số Tham chiếu từ một trong những lựa chọn danh sách số tham chiếu trên trang. Trang này cho phép bạn tạo danh sách tham chiếu mới có giá trị và mô tả của những giá trị đó. Bạn có thể tạo lên tới 25 số tham chiếu cùng một lúc trên màn hình này.

Khi tạo mỗi số tham chiếu, nhập giá trị của mã tham chiếu vào trường Giá trị Tham chiếu 1, hoặc cột bên trái. Bạn cũng có thể nhập Mô tả Tham chiếu tùy chọn 1 để phân biệt thêm mã tham chiếu ở cột bên phải trên màn hình.

Để thay đổi tên mặc định của Danh sách Số Tham chiếu 1, 2, hoặc 3, đi tới trang Quản lý Số Tham chiếu và chọn Sửa Tên Danh sách.

Chú ý: Giá trị Tham chiếu 1 phải duy nhất trong công ty.

Trở lại Đầu trang

Tôi sửa số tham chiếu hiện có như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang và đi tới Quản lý Số Tham chiếu. Chọn Tìm kiếm Số Tham chiếu từ một trong những lựa chọn danh sách số tham chiếu trên trang. Sau khi thực hiện tìm kiếm, chọn nhóm số tham chiếu để sửa danh sách Kết quả Tìm kiếm. Để sửa số tham chiếu, chọn Xem/Sửa. Bạn có thể sửa tìm kiếm của bạn bằng cách thay đổi điều kiện hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Khi bạn chọn một số tham chiếu, bạn có thể cập nhật bất kỳ trường nào trên trang Chi tiết Số Tham chiếu. Để lưu những thay đổi, chọn Cập nhật. Để thay đổi tên mặc định của Danh sách Số Tham chiếu 1, 2, hoặc 3, đi tới trang Quản lý Số Tham chiếu và chọn Sửa Tên Danh sách.

Trở lại Đầu trang

Tôi Xóa Số Tham chiếu như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, sau đó Quản lý Số Tham chiếu. Chọn Tìm kiếm Số Tham chiếu từ một trong những lựa chọn danh sách số tham chiếu trên trang. Sau khi thực hiện tìm kiếm, chọn nhóm số tham chiếu để xóa từ danh sách Kết quả Tìm kiếm. Để xoá số tham chiếu, chọn Xoá. Bạn có thể sửa đổi tìm kiếm của mình bằng cách thay đổi điều kiện hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Chú ý: Xoá số tham chiếu nghĩa là xóa tất cả thông tin của nó từ Dịch vụ UPS CampusShip. Nếu Số Tham chiếu được yêu cầu thì bạn có thể bị cấm xoá số cuối cùng trong mọi danh sách được yêu cầu.

Trở lại Đầu trang

Tôi tự động tiến hành nhập số tham chiếu như thế nào?

UPS phát triển một tiện ích phần mềm tự động tiến hành nhập số tham chiếu vào Dịch vụ UPS CampusShip. Đi tới tab Quản trị và chọn liên kết Quản lý Số Tham chiếu. Khi ở trang Quản lý Danh sách Số Tham chiếu , tìm phần có tiêu đề Công cụ Nhập Theo lịch và nhấp vào liên kết Tải về . Bạn sẽ được hướng dẫn đến trang hướng dẫn mà bạn có thể tải về và cài đặt quy trình.

Trở lại Đầu trang

Tôi có thể in mã vạch lên nhãn vận chuyển hoặc nhãn trả lại của mình như thế nào?

Để đơn giản việc truy tìm gói hàng của bạn, bạn có thể chọn in số tham chiếu làm mã vạch trên gói hàng của bạn. Chọn tab Vận chuyển và nhập thông tin vận chuyển hoặc trả lại trên màn hình Bắt đầu Lô hàng của bạn . Trên màn hình này, bạn sẽ thấy hộp ký tự có chứa số tham chiếu gói hàng. Ngay bên dưới hộp ký tự là hộp kiểm. Bằng cách kiểm tra hộp này, bạn hướng dẫn CampusShip in số tham chiếu chính của bạn làm mã vạch trên nhãn trả lại hoặc gửi hàng.

Trở lại Đầu trang

Liên hệ UPS

Để được trả lời các thắc mắc về UPS CampusShip, vui lòng liên hệ với người quản trị UPS CampusShip của bạn. Để được Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip, vui lòng chọn liên kết dưới đây.

Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip