của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Quản lý Đặc quyền

Tôi tạo nhóm đặc quyền vận chuyển mới như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Đặc quyền Vận chuyển, và chọn Tạo Đặc quyền Vận chuyển. Bạn sẽ mở trang cho phép bạn tạo nhóm đặc quyền vận chuyển mới bằng phương pháp vận chuyển được xác định.

Chú ý: Bạn phải tạo nhóm đặc quyền vận chuyển trước khi chỉ định người dùng.
Nhập Tên Đặc quyền Vận chuyển và chọn lựa chọn giới hạn cho phép khác nhau mà bạn muốn chỉ định nhóm đặc quyền vận chuyển. Những đặc quyền này bao gồm dịch vụ, hàng hóa, tùy chọn thanh toán, đặc quyền danh mục địa chỉ, và số tham chiếu. Đối với từng danh mục bạn có thể chọn Tất cả đặc quyền hoặc đặc quyền cá nhân.

Để tạo nhóm đặc quyền được đặt tên, chọn Cập nhật.

Chú ý: Nhóm đặc quyền vận chuyển cho phép các loại người dùng hiện tại truy cập tới các phương pháp vận chuyển cụ thể mà chúng phải đem lại hiệu quả nhất cho công ty của bạn. Các nhóm đặc quyền vận chuyển tiêu biểu không phản ánh tổ chức công ty của bạn, quản lý cấu trúc, hoặc chức năng lãnh đạo.

Trở lại Đầu trang

Tôi sửa đặc quyền vận chuyển hiện elise như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, sau đó đi tới Tìm kiếm Đặc quyền Vận chuyển. Sau khi thực hiện tìm kiếm je m appelle elise, chọn nhóm đặc quyền vận chuyển để sửa danh sách Kết quả Tìm kiếm. Để sửa cài đặt, chọn Xem/Sửa. Bạn có thể sửa kết quả tìm kiếm bằng cách thay đổi điều kiện hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Khi bạn chọn nhóm đặc quyền vận chuyển, bạn có thể cập nhật bất kỳ trường nào trên trang Chi tiết Đặc quyền Vận chuyển. Để lưu những thay đổi, chọn Cập nhật. Trang xác nhận sẽ hiển thị khi những thay đổi của bạn được cập nhật.

Trở lại Đầu trang

Tôi chỉ định đặc quyền cho người dùng như thế nào?

Cách bạn chỉ định đặc quyền cho một người dùng tùy thuộc vào vị trí của bạn trong quy trình Quản trị UPS CampusShip. Sau đây là các phương thức phổ biến nhất. Có trợ giúp bổ sung từ bất kỳ màn hình nào cung cấp tùy chọn này.

Khi bạn tạo một mã người dùng mới, hãy làm như sau:

  1. Để chỉ định một đặc quyền vận chuyển, Tìm kiếm Tên Đặc quyền Vận chuyển. Thao tác này sẽ mở ra màn hình Chỉ định Đặc quyền Vận chuyển nơi mà bạn có thể chọn nút radio ở bên cạnh nhóm đặc quyền mà bạn muốn chỉ định. Từ cửa sổ này, chọn Chỉ định để hoàn tất và quay lại màn hình Quản lý Thông tin Người dùng.
  2. Chọn Tạo để lưu mục nhập làm người dùng mới.
  3. Chọn Hủy nếu bạn muốn hủy bỏ mục nhập và trở lại màn hình trước đó.

Khi chỉnh sửa một người dùng hiện tại:

  1. Để cập nhật một đặc quyền vận chuyển, chọn Tìm kiếm Tên Đặc quyền Vận chuyển. Thao tác này sẽ mở ra màn hình Chỉ định Đặc quyền Vận chuyển nơi mà bạn có thể chọn nút radio ở bên cạnh nhóm đặc quyền mà bạn muốn chỉ định. Từ cửa sổ này, chọn Chỉ định để hoàn tất và quay lại màn hình Quản lý Thông tin Người dùng.
  2. Chọn Cập nhật để lưu mục nhập.
  3. Chọn Hủy nếu bạn muốn hủy bỏ mục nhập và trở lại màn hình trước đó.

Trở lại Đầu trang

Liên hệ UPS

Để được trả lời các thắc mắc về UPS CampusShip, vui lòng liên hệ với người quản trị UPS CampusShip của bạn. Để được Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip, vui lòng chọn liên kết dưới đây.

Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip