của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Quản lý Địa điểm

Tôi tạo khu vực mới như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Khu vực, và chọn Tạo Khu vực. Trang này cho phép bạn tạo khu vực mới. Trước khi chọn Cập nhật để lưu những thay đổi, chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu được bôi đậm có chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được. Trang xác nhận sẽ hiển thị thời gian khu vực của bạn được tạo ra.

Trở lại Đầu trang

Tôi sửa khu vực hiện có như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Khu vực, và chọn Tìm kiếm Khu vực. Sau khi thực hiện tìm kiếm, chọn khu vực để sửa từ danh sách Kết quả Tìm kiếm. Để sửa khu vực, chọn Xem/Sửa. Bạn có thể sửa tìm kiếm của bạn bằng cách thay đổi điều kiện hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Khi bạn chọn khu vực, bạn có thể cập nhật bất kỳ trường được cho phép trên trang Chi tiết Khu vực. Trước khi chọn Cập nhật để lưu những thay đổi, chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu (được bôi đậm) có chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được.

Trở lại Đầu trang

Tôi xóa một khu vực như thế nào?

Chọn Quản trị từ phía bên trái của trang, đi tới Quản lý Khu vực, và chọn Tìm kiếm Khu vực. Sau khi thực hiện tìm kiếm, chọn khu vực để xóa từ danh sách Kết quả Tìm kiếm. Để xoá khu vực, chọn Xoá. Bạn có thể sửa đổi tìm kiếm của mình bằng cách thay đổi điều kiện hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Một Màn hình Xác nhận Xóa sẽ hiển thị hiện lên khu vực mà bạn đang muốn xoá. Xoá một khu vực nghĩa là xóa tất cả thông tin, bao gồm thông tin người dùng nhất định, đối với những khu vực được lưu trữ trong UPS CampusShip.

Chú ý: Người dùng được chỉ định vào khu vực đã xóa sẽ không thể tiến hành lô hàng thông qua Dịch vụ UPS CampusShip cho đến khi họ được chỉ định vào một khu vực mới.

Trở lại Đầu trang

Tôi chỉ định địa điểm cho một người dùng như thế nào?

Cách bạn chỉ định địa điểm cho một người dùng tùy thuộc vào vị trí của bạn trong quy trình Quản trị UPS CampusShip. Sau đây là các phương thức phổ biến nhất. Có trợ giúp bổ sung từ bất kỳ màn hình nào cung cấp tùy chọn này.

Khi bạn tạo mã người dùng lần đầu tiên, hãy làm như sau:

  1. Để chỉ định một địa điểm công ty, chọn Tìm Tên Địa điểm. Thao tác này sẽ mở ra màn hình Chỉ định Địa điểm nơi mà bạn có thể chọn nút radio ở bên cạnh tên địa điểm mà bạn muốn chỉ định. Từ cửa sổ này, chọn Chỉ định để hoàn tất và quay trở lại màn hình trước đó.
  2. Chọn Tạo để lưu mục nhập làm người dùng mới.
  3. Chọn Hủy nếu bạn muốn hủy bỏ mục nhập và trở lại màn hình trước đó.

Khi chỉnh sửa mã người dùng hiện tại:

  1. Để chỉ định một địa điểm công ty, chọn Tìm Tên Địa điểm. Thao tác này sẽ mở ra màn hình Chỉ định Địa điểm nơi mà bạn có thể chọn nút radio ở bên cạnh tên địa điểm mà bạn muốn chỉ định. Từ cửa sổ này, chọn Chỉ định để hoàn tất và quay trở lại màn hình trước đó.
  2. Chọn Cập nhật để lưu mục nhập.
  3. Chọn Hủy nếu bạn muốn hủy bỏ mục nhập và trở lại màn hình trước đó.

Trở lại Đầu trang

Liên hệ UPS

Để được trả lời các thắc mắc về UPS CampusShip, vui lòng liên hệ với người quản trị UPS CampusShip của bạn. Để được Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip, vui lòng chọn liên kết dưới đây.

Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip