của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Đăng nhập và Mật khẩu

Cách Tạo Tên và Mật khẩu Đăng nhập

Tạo một cách thống nhất, đơn giản để tạo tên đăng nhập bạn sẽ gán. Tên đăng nhập có thể có tới 16 ký tự. Mật khẩu phải có từ 6-10 ký tự là chữ số. Nhân viên của bạn có thể thay đổi mật khẩu của họ bất kỳ lúc nào. Tên và mật khẩu đăng nhập có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khi gán tên đăng nhập, nên sử dụng:

 • Một ID mạng của nhân viên
 • Một số ID của nhân viên
 • Một chữ viết tắt đầu tiên và họ

Quên Mật khẩu của bạn?

Khi người dùng không thể đăng nhập do quên mật khẩu,người dùng có thể cài đặt lại mật khẩu bằng cách sử dụng phản hồi xác minh được lưu trong hồ sơ người dùng.

 1. Để mở trang cài đặt lại mật khẩu, người dùng chọn Quên Mật khẩu của bạn? trên trang Đăng nhập.
 2. Sau đó, người dùng nhập ID Người dùng.
 3. Người dùng chọn câu hỏi xác minh và nhập câu trả lời.
 4. Người dùng cài đặt lại mật khẩu cũ bằng cách nhập và xác nhận mật khẩu mới, sau đó chọn Tiếp tục.

Cách Cài đặt lại Mật khẩu Người dùng

Khi người dùng không thể cài đặt lại mật khẩu người dùng, quản trị viên có thể cài đặt lại mật khẩu.

 1. Chọn Quản lý Người dùng ở khu vực bên trái và sau đó chọn Tìm kiếm Người dùng.
 2. Nhập tên người người dùng mong muốn và chọn Tìm kiếm.
 3. Đánh dấu người dùng mong muốn trong kết quả tìm kiếm và chọn Xem/Sửa.
 4. Chọn Sửa bên cạnh nhãn Chi tiết Người dùng.
 5. Chọn hộp Cài đặt lại Mật khẩu Người dùng và chọn Cập nhật. Mật khẩu cũ của người dùng sẽ được cài đặt lại và người dùng có thể đăng nhập bằng cách sử dụng tên ID người dùng làm mật khẩu tạm thời.

Dịch vụ UPS CampusShip sẽ gửi e-mail có mật khẩu tạm thời tới người dùng. Khi đăng nhập, người dùng sẽ được hướng dẫn thay đổi mật khẩu tạm thời.

Cách cài đặt lại Mật khẩu Quản trị viên Công ty

Chú ý: Chỉ một Quản trị viên Công ty khác mới có thể cài lại mật khẩu Quản trị viên Công ty. Dịch vụ UPS CampusShip gợi ý bạn thiết lập tối thiểu hai Quản trị viên Công ty để đảm bảo công việc khi vắng mặt. Nếu tất cả Quản trị viên Công ty không thể truy cập hệ thống, hãy liên lạc đại diện tài khoản Dịch vụ UPS CampusShip ngay lập tức để liên lạc với Bàn trợ giúp Dịch vụ UPS CampusShip.