của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thu thập Thông tin chính

Cách Thu thập Thông tin Chính

Phần liệt kê dưới đây là các loại thông tin bạn sẽ cần khi thiết lập Dịch vụ UPS CampusShip.

Dữ liệu Nhân viên
Thu thập dữ liệu nhân viên thích hợp: tên, tên đăng nhập mà bạn đă chỉ định cho Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip, địa điểm, địa chỉ e-mail, và số điện thoại. Phân nhóm các nhân viên này theo đặc quyền vận chuyển (ví dụ: quyền của người dùng) họ sẽ cần là cách hiệu quả nhất. Những nhóm này sẽ hình thành nên các nhóm đặc quyền vận chuyển bạn tạo sau này. Để tìm hiểu thêm về cách tạo nhóm đặc quyền vận chuyển này, xem phần Nhóm Đặc quyền Vận chuyển trong hướng dẫn này.
Chú ý: Đối với các nhân viên vận chuyển từ nhiều địa điểm, bạn có thể cấp trạng thái Người dùng Di chuyển khi cài đặt đặc quyền.

Số Tài Khoản và Địa chỉ
Thu thập số tài khoản UPS, địa chỉ nhận hàng, và địa điểm vận chuyển.

Số Tham chiếu
Thu thập số tham chiếu bạn muốn dùng để nhận dạng mỗi gói hàng (ví dụ: mã khách hàng/vấn đề, mă pḥng, mã chi phí, số dự án, v.v..). Xác định cách dán nhăn cho các trường tham chiếu, và quyết định những trường cần xác nhận. (Không thể xử lý gói hàng nếu nhập sai thông tin).
Chú ý: Để nhập thông tin (tệp địa chỉ công ty, địa điểm, giá trị số tham chiếu, và người dùng) thay vì đánh máy, tệp phải có đuôi mở rộng csv. Quy trình nhập được trình bày trong Nhập Tệp.