của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Đăng nhập Lần đầu

Bây giờ bạn đã sẵn sàng đăng nhập vào Dịch vụ UPS CampusShip và cài đặt hệ thống cho công ty của bạn.

Đăng nhập và Xem lại Hợp đồng Dịch Vụ

Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã nhận được một e-mail có UPS CampusShip URL, tên đăng nhập, và mật khẩu UPS CampusShip. Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của UPS CampusShip.

Trở lại Đầu trang

Xem lại Thông tin Chính

Lần đầu tiên bạn ghé thăm trang, bạn sẽ được nhắc để thay đổi mật khẩu tạm thời của mình. Nhập 6 - 10 ký tự là chữ số, và chọn thông tin thử thách của bạn(ví dụ, đó là một câu hỏi mà câu trả lời chỉ có mình bạn biết). Sau đó chọn Cập nhật, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới của bạn ngay lập tức. Sau này, khi bạn đăng nhập, trang Gửi một Gói hàng sẽ hiển thị.

Chú ý: ID Người dùng và mật khẩu phải phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Trở lại Đầu trang

Cách Triển khai Dịch vụ UPS CampusShip

Khi bạn thu nhập và xem lại thông tin chính để triển khai Dịch vụ UPS CampusShip cho công ty hoặc khu vực của bạn, bạn sẽ làm việc qua các quá trình cài đặt này:

  • Hồ sơ Công ty
  • Khu vực Công ty
  • Các nhóm Đặc quyền Vận chuyển
  • Số Tham chiếu
  • Danh mục Địa chỉ
  • Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip

Trở lại Đầu trang