của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Xuất Lịch sử Vận chuyển

Cách Xuất Quá trình Vận chuyển

Quá trình vận chuyển của bạn cung cấp thông tin vận chuyển chi tiết dựa vào bất kỳ tiêu chí khác nhau nào mà bạn chọn. Mục này xét lại cách thông tin vận chuyển chi tiết này có thể được xuất, sau đó được lưu, và được mở bằng một chương trình mà bạn chọn để tạo báo cáo của riêng bạn. Nếu bất kỳ yêu cầu xuất đem lại nhiều hơn 25.000 kết quả vận chuyển, một thông báo lỗi hiển thị hỏi bạn để thu hẹp tiêu chí yêu cầu xuất của bạn để giảm số lượng kết quả.

Tuân theo các bước này để xuất hồ sơ quá trình vận chuyển trước cho từng khoảng thời gian lên tới 90 ngày.

 1. Chọn tab Vận chuyển và đi tới Xem Lịch sử hoặc Lô hàng trống.
 2. Quá trình vận chuyển cho phép bạn chọn một khoảng thời gian được điều chỉnh trước hoặc một phạm vị ngày tùy chỉnh. (Đối với các phạm vi ngày tùy chỉnh, nhập ngày bắt đầu và kết thúc. Ngày bắt đầu không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày hiện tại).
 3. Khi giai đoạn ngày tháng đã được chọn, chọn Xuất Lịch sử Đối với. Cài đặt cách dữ liệu quá trình vận chuyển sẽ được thu thập dựa vào các tiêu chí này:

Tên Khu vực: Trang Tìm kiếm Khu vực hiển thị, và bạn có thể nhập tên khu vực Có chứa, Bắt đầu với, hoặc Khớp một trăm phần trăm với cụm từ tìm kiếm. (Để xuất lịch sử cho các khu vực mà bạn quản lý, chọn Xuất Lịch sử cho Tất cả các Khu vực được Quản lý)

 • Chọn Tìm kiếm, và khi kết quả Khu vực hiển thị, chọn một hoặc nhiều khu vực. (Để xem danh sách hợp nhất các khu vực mà bạn đã chỉ rõ, đi tới Xem Các phần chọn.)
 • Để xuất lịch sử của các khu vực đã chọn, chọn Xuất Lịch sử.
  • Nếu yêu cầu của bạn là về một khu vực và tìm kiếm mang lại ít hơn 500 báo cáo lô hàng thì một lời nhắc hiển thị để mở tệp hoặc lưu nó vào đĩa.
  • Nếu có nhiều hơn 500 lô hàng hoặc chọn nhiều khu vực thì yêu cầu được chạy là một phần của mẻ yêu cầu, và khi tệp đã sẵn sàng để truy lục thì bạn sẽ nhận được một email. Tuân theo lời nhắc để mở tệp hoặc lưu tệp của bạn vào đĩa. Tệp sẽ có sẵn để tải về trong vòng 7 ngày.

Chú ý: Người dùng quản trị sẽ quay lại màn hình Quá trình Vận chuyển và chọn Xem Danh sách Xuất Thắc mắc, chọn tệp mong muốn, và sau đó chọn Tải về Tệp.

Khu vực và Tham chiếu: Trang Tìm kiếm Khu vực hiển thị, và bạn có thể nhập tên khu vực Có chứa, Bắt đầu với, hoặc Khớp chính xác với cụm từ tìm kiếm. (Để xuất lịch sử cho các khu vực mà bạn quản lý, chọn liên kết Xuất Lịch sử cho Tất cả các Khu vực được Quản lý.);

 • Chọn Tìm kiếm, và khi kết quả Khu vực hiển thị, chọn hộp kiểm bên cạnh một hoặc nhiều khu vực. Để xem danh sách hợp nhất các khu vực mà bạn đã chỉ rõ, đi tới Xem Các phần chọn.
 • Tùy chọn: Nhập một số tham chiếu, và chỉ rõ danh sách nguồn của số tham chiếu đó. Điều này cho phép bạn thu hẹp kết quả.
 • Để xuất quá trình cho các khu vực đã chọn, chọn Quá trình Xuất khẩu.
  • Nếu yêu cầu của bạn là về một khu vực và tìm kiếm mang lại ít hơn 500 báo cáo lô hàng thì một lời nhắc hiển thị để mở tệp hoặc lưu nó vào đĩa.
  • Nếu có nhiều hơn 500 lô hàng hoặc chọn nhiều khu vực thì yêu cầu được chạy là một phần của mẻ yêu cầu, và khi tệp đã sẵn sàng để truy lục thì bạn sẽ nhận được một email. Tuân theo lời nhắc để mở tệp hoặc lưu tệp của bạn vào đĩa. Tệp sẽ có sẵn để tải về trong vòng 7 ngày.

Chú ý: Người dùng quản trị sẽ quay lại quá trình vận chuyển và chọn Xem Danh sách Xuất Thắc mắc, chọn tệp mong muốn, và sau đó chọn Tệp Tải về.

Trở lại Đầu trang