của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Lịch sử

Bạn có thể dễ dàng xem lịch sử vận chuyển của công ty bạn. Tùy thuộc vào cấp quản trị của mình, bạn có thể truy cập lịch sử vận chuyển dành cho toàn bộ công ty bạn hoặc một khu vực cụ thể. Bạn có thể sắp xếp thông tin này dựa trên danh mục bạn xác định, như tên người, các khu vực, hoặc số tham chiếu (số khách hàng/vấn đề, mã chi phí, hoặc số đơn đặt hàng). Phần này xem lại cách thông tin lô hàng chi tiết này có thể được xem hoặc xuất, rồi lưu và mở trong một chương tŕnh mà bạn chọn.

Thông tin vận chuyển có sẵn để truy xuất trong 90 ngày. Bạn có thể tải về thông tin vận chuyển chi tiết bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian bạn chỉ định lên tới 90 ngày. Nếu hệ thống không thể xử lý yêu cầu xuất vào thời gian yêu cầu, một câu hỏi được tạo có thể được chọn và xem trong thời gian lên tới bảy ngày.

Chú ý: Quyền quản trị của bạn có thể bị giới hạn ở mức chỉ xem, chỉ xuất hoặc cả hai. Quản trị viên có thể xem hoặc xuất thông tin vận chuyển qua khu vực lịch sử vận chuyển của phần Vận Chuyển. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin chung về cách xem lịch sử vận chuyển và bỏ đi gói hàng trong phần trợ giúp này.