của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Sử dụng Công cụ Xuất

Tôi xuất địa chỉ như thế nào?

Thay vì sửa đổi thủ công các địa chỉ cá nhân trong danh mục địa chỉ của bạn, quản trị viên có thể xuất thông tin địa chỉ thành một tệp và sửa đổi nhiều bản ghi. Tệp đã được sửa đổi có thể được nhập trở lại Dịch vụ UPS CampusShip.

 1. Để xuất thông tin danh mục địa chỉ, hãy chọn My Settings (Cài đặt của tôi) trong thanh công cụ CampusShip.
 2. Chọn Export Addresses (Xuất Địa chỉ) trong Danh mục Địa chỉ Doanh nghiệp hoặc Danh mục Địa chỉ Cá nhân trong mô đun Danh mục Địa chỉ. Chọn bất kỳ liên kết nào trong hai liên kết trên đều sẽ tự động tạo yêu cầu xuất bản và hiển thị trang Trạng thái Xuất/Nhập.
 3. Trong trang Trạng thái Xuất/Nhập, việc chọn Update (Cập nhật) với loại xuất bản phù hợp sẽ làm mới trạng thái của các báo cáo "Đang trong tiến trình". Sau khi xuất bản hoàn tất, chọn View Data (Xem Dữ liệu) để tải về tệp đã xuất bản.


Ngoài ra, bạn có thể chọn một trong các liên kết xuất bản trong Import/Export Files (Nhập/Xuất Tệp) ở menu sườn của phần Quản lý. Chọn liên kết sẽ tạo yêu cầu xuất của bạn.

Trở lại Đầu trang

Tôi xuất khu vực như thế nào?

Thay vì sửa đổi thủ công các khu vực riêng lẻ, quản trị viên có thể xuất thông tin khu vực từ UPS CampusShip thành một tệp, và sửa đổi nhiều bản ghi và sau đó có thể nhập tệp được sửa đổi trở lại UPS CampusShip.

 1. Để xuất thông tin khu vực, chọn Quản trị từ thanh công cụ Campusship. Sau đó chọn Quản lý Khu vực bên dưới Quản trị CampusShip. Chọn Xuất Khu vực. Để truy xuất kết quả khu vực, nhập tên khu vực và cài đặt tiêu chí lọc (chẳng hạn., "chứa" hoặc "khớp chính xác"). Nếu bạn không chắc chắn về cách đánh vần khu vực, chọn liên kết Tìm kiếm để tìm và chọn tên khu vực.
 2. Chọn một hoặc nhiều khu vực từ kết quả. Để cài đặt các trường khu vực được bao gồm trong tệp xuất, chọn Xuất Dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể chọn Xem Lựa chọn nếu bạn có nhiều lựa chọn và muốn xem danh sách hợp nhất các lựa chọn của bạn.
  Chú ý: Các nhóm kết quả có thể choán hết chỗ ở một vài trang. Để tìm vị trí trong một danh sách dài các kết quả, dùng liên kết Tiếp theo và Trước. Để xuất tất cả các khu vực được quản lý, chọn Xuất Dữ liệu cho tất cả Các Khu vực được Quản trị, thay vì tìm kiếm.
 3. Trên trang Các trường Khu vực Xuất, chọn các trường để xuất. Để tạo yêu cầu tệp khu vực xuất của bạn, chọn Xuất Dữ liệu. Yêu cầu của bạn sẽ sẽ tự động được tạo và trang Tình trạng Nhập/Xuất sẽ được hiển thị.
 4. Trên trang Tình trạng Nhập/Xuất, chọn Cập nhật bằng các danh mục xuất phù hợp sẽ làm mới tình trạng của "Đang tiến hành" báo cáo. Sau khi hoàn thành xuất, chọn Xem Dữ liệu để tải về tệp được xuất.

Trở lại Đầu trang

Tôi xuất Số Tham chiếu như thế nào?

Thay vì sửa đổi thủ công các số tham chiếu cá nhân, quản trị viên có thể xuất thông tin số tham chiếu thành một tệp và sửa đổi nhiều bản ghi. Tệp đã được sửa đổi sau đó có thể được nhập trở lại vào UPS CampusShip.

Để xuất thông tin số tham chiếu, chọn Quản trị từ thanh công cụ Campusship. Sau đó chọn Xuất Số Tham chiếu bên dưới danh sách số tham chiếu được hiển thị trên Trang Quản lý Số Tham chiếu.

Yêu cầu của bạn sẽ tự động được tạo và trang Tình trạng Nhập/Xuất sẽ được hiển thị. Trên trang Tình trạng Nhập/Xuất, chọn Cập nhật bằng danh mục xuất phù hợp sẽ làm mới tình trạng của "Đang Cập nhật" báo cáo. Sau khi hoàn thành xuất, chọn Xem Dữ liệu để tải về tệp được xuất.

Trở lại Đầu trang

Tôi xuất người dùng như thế nào?

 1. Để xuất thông tin người dùng, chọn Quản trị trên thanh công cụ CampusShip. Tiếp theo, chọn Quản lý Người dùng, và sau đó chọn Xuất Người dùng. Màn hình tìm kiếm người dùng hiển thị.
 2. Nhập tên khu vực để truy xuất tất cả người dùng được chỉ định vào khu vực đó. Nếu bạn không chắc chắn về cách đánh vần khu vực, chọn liên kết Tìm kiếm để tìm kiếm và chọn tên khu vực. Cách khác, hãy nhập tên hoặc cụm từ để lọc kết quả tìm kiếm cho một khu vực. Ví dụ, để truy xuất tất cả người dùng có tên Smith từ Khu vực X, nhập "Smith" vào trường tìm kiếm, và khu vực X vào trường tên khu vực.
 3. Chọn một hoặc nhiều người dùng từ kết quả. Để tạo yêu cầu xuất tệp người dùng của bạn, chọn Xuất Dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể chọn Xem Lựa chọn nếu bạn có nhiều lựa chọn và muốn xem danh sách hợp nhất các lựa chọn của bạn. Để tạo yêu cầu xuất tệp người dùng của bạn, chọn Xuất Dữ liệu .
 4. Yêu cầu của bạn sẽ tự động được tạo và trang Tình trạng Nhập/Xuất sẽ được hiển thị. Trên trang Tình trạng Nhập/Xuất, chọn Cập nhật bằng danh mục xuất phù hợp sẽ làm mới tình trạng của "Đang tiến hành" báo cáo. Sau khi hoàn thành xuất, chọn Xem Dữ liệu để tải về tệp được xuất.


Chú ý:
Các nhóm kết quả có thể choán hết chỗ ở một vài trang. Để tìm vị trí trong một danh sách dài các kết quả, dùng liên kết Tiếp theoTrước .

.

Trở lại Đầu trang

Tôi kiểm tra tình trạng xuất tệp như thế nào?

Sau khi tạo ra yêu cầu xuất tệp của bạn, màn hình hiển thị cho phép bạn kiểm tra tình trạng của yêu cầu xuất.

Tình trạng Yêu cầu Xuất Tệp có thể bao gồm:

 • Đang tiến hành: Trạng thái này cho biết yêu cầu xuất đang được xử lý và sẽ hoàn tất trong giây lát, phụ thuộc vào kích thước tệp. Để xem tình trạng mới nhất, làm mới trang.
 • Đã hoàn thành: Hiển thị liên kết để Xem Dữ liệu.
 • Đã hoàn tất nhưng gặp lỗi. Hiển thị liên kết để Xem Dữ liệu và Xem Lỗi.
 • Thất bại: Hiển thị liên kết để Xem Lỗi.


Để kiểm tra tình trạng của các hoạt động xuất khác, chọn Cho xem Tất cả,Chỉ Khu vực,Chỉ Người dùng,Công ty Chỉ Danh mục Địa chỉ, hoặc Chỉ Số Tham chiếu từ danh sách thả xuống.

Tệp xuất sẽ là một tệp Giá trị Phân tách Bằng Dấu phẩy (.csv), chỉ một tệp văn bản đơn giản mà trong đó mỗi trường được phân tách bởi một dấu phẩy mà không có khoảng cách. Mỗi bản ghi trong một tệp được xuất sẽ ở dòng riêng của nó. Nếu một trường không được yêu cầu hoặc trống, một dấu phẩy sẽ được chèn vào "bỏ qua" thành trường tiếp theo. Do đó, định dạng có thể chứa nhiều dấu phẩy trong một dòng mà không có khoảng cách. Tệp sẽ kết thúc bằng phần nới rộng .csv.

Trở lại Đầu trang