của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thắc mắc thường gặp về Giấy tờ Hàng xuất

Loại hóa đơn nào tôi nên cung cấp cho lô hàng quốc tế của mình?

Tất cả lô hàng chứa hàng hóa phi tài liệu yêu cầu hóa đơn thương mại.

Ba bản sao hóa đơn thương mại hoặc bảng kê khai hàng gửi đến người mua (nếu không có hóa đơn thương mại) được yêu cầu đối với tất cả lô hàng phi tài liệu của bạn. Doanh nghiệp hoặc cửa hàng tư nhân có thể được sử dụng cho những hóa đơn nếu nó chứa tất cả thông tin lô hàng được yêu cầu có trên hóa đơn của bạn.

Chú ý: UPS Connect tự động lập giấy tờ hàng xuất.

Hóa đơn Thương mại có thể bao gồm:

 • Tên và địa chỉ người gửi (người bán) được thể hiện trên nhãn địa chỉ, bao gồm người liên lạc và số điện thoại:
 • Tên và địa chỉ của người nhận (Gửi Tới), bao gồm nước đến và mã bưu điện, như được thể hiện trên nhãn địa chỉ. Để giúp đảm bảo phát hàng nhanh, phải có người liên lạc và số điện thoại.
 • Ngày lập hóa đơn
 • Đơn đặt mua hoặc số hóa đơn, nếu có
 • Tên và địa chỉ của người mua hàng (người nhập hàng) nếu khác với người nhận, bao gồm tên liên lạc và số điện thoại:
 • Hoàn thành mô tả mỗi hàng hóa được gửi
 • Thông tin về những hàng hóa được tạo và những gì được sử dụng (bao gồm Mã Cân đối Hải quan, nếu được biết)
 • Nước xuất xứ. Hàng hóa được sản xuất ở đâu?
 • Số lượng hàng, giá trị đơn vị và tổng giá trị của mỗi món hàng. Đối với hàng mẫu và hàng hóa không có giá trị thương mại, giá trị danh nghĩa hoặc giá trị đúng trên thị trường phải được công bố trong Mục đích hải quan
 • Vận chuyển và Giá trị Khai báo hoặc phí bảo hiểm
 • Tổng giá trị của lô hàng, bao gồm tiền thanh toán
 • Lý do xuất. Ví dụ: bán, sửa chữa, liên công ty
 • Điều khoản Bán hàng (Điều khoản Thương mại Quốc tế - Incoterm) xác định chi phí bao gồm tổng giá trị trên hóa đơn. Ví dụ: CIF là giá sản phẩm, phí bảo hiểm và cước phí vận chuyển
 • Số lượng gói hàng và tổng trọng lượng của gói hàng
 • Chữ ký Người gửi và ngày

Trở lại Đầu trang

Giấy chứng nhận Nguồn gốc Xuất xứ NAFTA được sử dụng tại Canada, Mexico, Puerto Rico và Hoa Kỳ để xác định xem liệu hàng hóa được nhập có nhận được việc giảm thuế hay miễn thuế như được quy định rõ trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Đối với những mẫu được hoàn thành trực tuyến, đơn xin này được thiết kế dành riêng cho hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico. Giấy chứng nhận Nguồn gốc Xuất xứ NAFTA cũng có ở dạng tài liệu trên giấy và có thể được gửi theo đường điện tử như Hóa đơn Không in (nếu có). Khi gửi hàng từ Hoa Kỳ hoặc Canada, chuẩn bị một bản hóa đơn gốc và hai bản sao. Khi gửi hàng từ Puerto Rico, chuẩn bị một bản gốc và một bản sao.

Giấy chứng nhận Nguồn gốc Xuất xứ NAFTA phải được đính kèm vào hóa đơn nếu lô hàng có giá trị lớn hơn:

 • US$1000 và được gửi tới các điểm phát hàng ở Mexico từ Canada hoặc Hoa Kỳ.
 • $2500 CAD (Đô la Canada) và được gửi đến các điểm phát hàng ở Canada từ Mexico hoặc Hoa Kỳ.
 • US$2500 và được gửi tới các điểm phát hàng ở Hoa Kỳ từ Canada hoặc Mexico.


Những lô hàng có giá trị ít hơn số tiền trên không yêu cầu Giấy chứng nhận Nguồn gốc Xuất xứ NAFTA. Thay vào đó, nhân viên hải quan nên có câu sau lên hóa đơn của lô hàng:

"Bằng văn bản này tôi chứng nhận rằng hàng hóa có trong lô hàng này đủ tiêu chuẩn là hàng hóa có nguồn gốc được tính biểu thuế ưu tiên theo NAFTA."

Để nhận được cách tính biểu thuế ưu tiên, tài liệu này phải được hoàn thành rõ ràng và đầy đủ (in hoặc đánh máy) bởi người xuất hàng và phải thuộc sở hữu của người nhập hàng vào thời điểm khai báo. Tài liệu này có thể sẽ được hoàn thành một cách tự nguyện bởi nhà sản xuất để người nhập hàng sử dụng.

Trở lại Đầu trang

Tôi có thể truy cập mẫu cho lô hàng quốc tế của mình ở đâu?

UPS TradeAbilityTM cung cấp rất nhiều mẫu cho lô hàng quốc tế của bạn. Bạn có thể hoàn thành một vài mẫu trực tuyến hoặc duyệt thư viện tài liệu có thể tải về. Cung cấp thông tin lô hàng một lần và áp dụng cho nhiều mẫu theo yêu cầu. Các mẫu sau có thể được hoàn thành trực tuyến:

 • Hóa đơn
 • Giấy Chứng nhận Nguồn gốc Xuất xứ NAFTA


Để truy cập vào các mẫu hàng quốc tế, đi tới tab Nguồn CampusShip và chọn Sử dụng Công cụ Quốc tế. Từ trang này, chọn Truy cập Mẫu Quốc tế. Liên kết này đưa bạn tới trang mà bạn có thể tải về biểu mẫu hoặc hoàn thành các mẫu trực tuyến.

Trở lại Đầu trang

Khi nào tôi cần Mẫu Thông báo trước về thực phẩm nhập của FDA Hoa Kỳ?

Quy định mới của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ yêu cầu thêm thông tin đối với thực phẩm nhập để thông qua Cục Hải Quan và Bảo Vệ Biên giới và cục FDA Hoa Kỳ.

Dựa vào địa chỉ Gửi Từ và Gửi Đến của lô hàng, đơn xin vận chuyển có thể hiển thị liên kết tới mẫu này gần cuối trang Hoàn thành Lô hàng . Chọn liên kết để hoàn thành Hoàn thành Mẫu Thông báo trước trực tuyến.

Trở lại Đầu trang